Home » Про заклад

Про заклад


Навчально-виробничий процес у Центрі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів, потреб ринку праці та врахувань вимог роботодавців. Він грунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань на спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, колективів підприємств, установ та організацій.


 

Основні напрями діяльності Центру:

– здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій та обсягів навчання;

– проведення в межах ліцензованих професій та обсягів навчання, на договірних умовах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;

– організація навчально-виробничого процесу та забезпечення належної якості професійного навчання слухачів, обрання форм та методів навчання;

– навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

– розробка за погодженням з Івано-Франківським обласним центром зайнятості робочих навчальних планів з професій навчальних програм з навчальних предметів на основі стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

– укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами для проведення виробничого навчання (практики) слухачів;

– організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;

– співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних;

– проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення;

– участь у розробці регіональної Програми зайнятості населення та визначення обсягів, напрямів професійного навчання безробітних з врахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти ДСЗ за рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол №115 від 31.03.2015 року) отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з:

 

Ліцензія

 

а також проводить навчання на короткотермінових курсах цільового призначення за різноманітними напрямами згідно навчальних планів для безробітних, які знаходяться на обліку у службі зайнятості.

Згідно рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 року, Протокол №123, Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості визнано атестованим

 

Cвідоцтво про атестацію