Home » Положення про раду роботодавців

Положення про раду роботодавців

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради роботодавців

Івано-Франківського

центру ПТО ДСЗ

Протокол № 2 від 11.10.2013

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду роботодавців

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення врегульовує питання, пов’язані з утворенням та організацією роботи Ради роботодавців Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості і визначає порядок її діяльності.

1.2. Рада є дорадчим органом Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі – Центру).

1.3. Метою діяльності Ради є:

– формування та збереження ефективних зв’язків центру з роботодавцями для покращення якості освітніх послуг;

– пошук шляхів оптимальної співпраці між центром та роботодавцями.

1.4. Основними завданнями Ради є:

– визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку центру із врахуванням тенденцій ринку праці ;

– забезпечення відповідності навчальних планів і програм з урахуванням вимог та потреб роботодавців;

– сприяння проходженню виробничої практики та працевлаштуванню випускників центру на підприємствах, організаціях, установах;

– визначення необхідності в придбанні обладнання, інструментів та витратних матеріалів для навчальних цілей центру з метою формування матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень для навчання слухачів новим технологіям виробництва;

– сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб центру;

– проведення ефективного аналізу заповнення вакансій підприємств, організацій, установ регіону випускниками центру з метою удосконалення навчального процесу.

  1. Порядок формування складу Ради .

2.1. До складу Ради пропонуються представники обласного об’єднання організацій роботодавців та керівники (заступники керівників) ринкоутворюючих підприємств регіону. Чисельний склад Ради – 15-20 осіб.

2.2. Участь представників роботодавців в роботі Ради є добровільною та здійснюється на безоплатній основі.

2.3. Склад Ради затверджується її рішенням на засіданні Ради.

2.4. До складу Ради входять також директор та заступник директора Центру; директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості; начальники відділів організації надання послуг роботодавцям і організації профорієнтації та профнавчання обласного центру зайнятості; директор Івано-Франківського міського центру зайнятості та Тлумацької районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

2.5. Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою. 2.6. У випадку вибуття члена Ради його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Ради, що вибув.

2.7. За напрямками діяльності Рада формує секції промисловості, будівництва, сфери обслуговування та інші (за потребою). Кожна секція обирає голову, який організовує та планує роботу секції.

  1. Посадові особи Ради

3.1. Рада обирає зі свого складу на першому засіданні Голову Ради та заступника Голови Ради, секретаря Ради.

3.2. Кандидатура Голови Ради (заступника Голови Ради), секретаря Ради може бути запропонована будь-яким членом Ради. Кандидатури ставляться на голосування в порядку їх висунення. Кандидат має право відвести свою кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості складу Ради.

3.3. Голова Ради обирається на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

3.4. Голова Ради:

– організовує діяльність Ради відповідно з планом, який затверджений на засіданні Ради на поточний рік;

– скликає засідання Ради, організовує їх підготовку;

-головує на засіданнях Ради, стежить за дотриманням регламенту;

– підписує документи Ради;

– представляє Раду на представницьких зібраннях в державних органах та громадських організаціях, інформує громадськість про діяльність Ради.

3.5. Заступник Голови Ради виконує функції Голови Ради за його відсутності чи неможливості виконання Головою Ради своїх обов’язків.

3.6. До функцій секретаря Ради входить:

– інформування членів ради про місце і час засідань;

– оформлення протоколів засідань Ради;

– підготовка матеріалів, проектів рішень Ради;

– інформаційне забезпечення діяльності Ради,ознайомлення членів Ради з відповідними матеріалами, документами, тощо;

– ведення та збереження документації Ради;

– виконання інших обов’язків та повноважень, делегованих Головою Ради.

  1. Засідання Ради

4.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу в півріччя.

4.2. Позачергові засідання Ради проводяться з ініціативи Голови Ради або більшості членів Ради.

4.3. Час та місце засідання визначає Голова Ради або члени Ради, що ініціювали засідання.

4.4. Секретар Ради зобов’язаний повідомити всіх членів Ради про засідання не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до його проведення. Допускається за виняткових обставин повідомлення про засідання в більш стислі строки.

4.5. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш, як половина членів Ради.

4.6.Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

4.7.Засідання Ради базується на принципах:

– взаємної поваги;

– рівної участі всіх членів Ради;

– дотримання порядку та регламенту;

– спрямованості на конструктивне вирішення проблем;

– врахування думки меншості.

4.8. Рада може запрошувати на своє засідання осіб, які не є членами Ради та надавати їм cлово.

4.9. Засідання оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

4.10.Рішення Ради підписується головою Ради та розсилається членам Ради.

4.11. Рада щорічно готує звіт про свою діяльність протягом року за результатами якого визначає пріоритети діяльності на наступний період.

4.12. За результатами звіту про свою діяльність Рада вирішує питання щодо залишення без змін або оновлення свого складу.

  1. Інші повноваження Ради

5.1. Відповідно до поставленої мети та покладених на неї завдань, Рада має право звертатись з поданнями до адміністрації Центру.

5.2. Адміністрація Центру враховує у подальшій роботі рекомендації та пропозиції, висловлені у поданні Ради. У разі неможливості виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених у поданні Ради, адміністрація Центру зобов’язана надати Раді відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3. Про вжиті адміністрацією Центру заходи з питань, які містяться у поданні Ради, її члени ознайомлюються на найближчому засіданні після надходження письмової відповіді.

5.4. Рада має право повторно розглянути питання, що були предметом подання.

5.5. Рада регулярно узагальнює практику своїх звернень.

  1. Забезпечення діяльності Ради

6.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Центр.

6.2. Діяльність Ради відбувається прозоро з інформуванням всіх зацікавлених сторін.

6.3. Діяльність Ради висвітлюється в засобах масової інформації.

6.4. Положення про Раду та зміни до нього приймаються рішенням Ради.