Home » План роботи на 2021 рік

План роботи на 2021 рік


ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЦПТО ДСЗ НА 2021 РІК


 

1. Огляд середовища за 2020 рік

 

 1.1. Опис навчального закладу

Головним завданням Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Івано-Франківский ЦПТО ДСЗ здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення за 8 ліцензованими професіями: 4211 «Касир торговельного залу» – 15 осіб (ПТН, ПрП, ПК); 5220 «Продавець непродовольчих товарів» – 15 осіб (ПТН, ПрП, ПК); 5220 «Продавець продовольчих товарів» – 15 осіб (ПТН, ПрП, ПК); 4222 «Адміністратор» – 15 осіб (ПТН, ПрП); 8162 «Оператор котельні» – 60 осіб (ПТП, ПрП, ПК); 8162 «Машиніст (кочегар) котельні» – 30 осіб (ПТП, ПрП, ПК); 5142 «Покоївка» – 15 осіб (ПТП, ПрП, ПК);  5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими» – 30 осіб (ПТП, ПрП, ПК). Також проводиться навчання на короткотермінових курсах цільового призначення за різноманітними напрямами, розробляючи та вдосконалюючи навчальні плани для безробітних, які знаходяться на обліку у міських, районних та міськрайонних філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

У 2019 році навчальний заклад пройшов доатестацію за трьома професіями: «Оператор котельні», Машиніст (кочегар) котельні» та «Покоївка».

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості створено у серпні 2009 року згідно наказу Державного центру зайнятості від 20.01.2009 № 4 на виконання Постанови правління Фонду   № 80 від 19.12.2008. На даний час навчальний центр знаходиться в орендованому приміщенні за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15-О.

Навчальні аудиторії та лабораторія (лабораторія інформаційних технологій, лекційна зала, кабінет організації готельної справи, кабінет охорони праці, кабінет основ медичних знань, кабінет торговельних дисциплін) обладнані сучасними засобами начання, зокрема персональними комп’ютерами,  інтерактивними дошками,  мультимедійними проекторами, телевізорами, забезпечені необхідною кількістю інструментів та витратних матеріалів, що передбачені навчальними планами та програмами для кожної професії.

Згідно з переліком ліцензованих професій та ліцензійних обсягів Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ здійснює прийом на професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за направленням Івано-Франківського обласного центру зайнятості, Тернопільського, Чернівецького, Хмельницького та  Закарпатського обласних центрів зайнятості та філій Івано-Франківського обласного центру зайнятості, підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб на договірних умовах.

Впродовж  2019 року  навчання пройшли 4747 слухачів (в т.ч. 4417 осіб підвищили кваліфікації,  330 осіб навчалися за професіями).

За направленнями Івано-Франківського обласного центру зайнятості професійно-технічне навчання пройшли 220 слухачів, які  всі були працевлаштовані. Із числа слухачів курсів підвищення кваліфікації завершили навчання 3942 особи,  були працевлаштовані 3920 осіб.

На курсах цільового призначення підвищили кваліфікацію 1136 осіб з інших регіонів, зокрема Тернопільської області – 614 осіб, Чернівецької області – 332 особи, Закарпатської області – 164 особи та Хмельницької області – 26 осіб.

Відсоток відрахованих слухачів становить – 0,2. Рівень працевлаштування – 99,5%.

Особлива увага була зосереджена на професійній орієнтації та психологічній підтримці безробітних, в тому числі зі статусом АТО та ВПО, їх соціальній адаптації і підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Так,  впродовж  2019 року 3 особи з числа ВПО та 44 особи з числа АТО проходили професійне навчання.

Після закінчення навчання слухачам видаються документи державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, за потребою посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

При організації навчально-виробничого процесу за професіями касир торговельного залу, покоївка, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими використовувалися елементи дуального навчання в групах слухачів.

Для слухачів створені Google-групи, де розміщені конспекти лекцій, лабораторно-практичні роботи, презентаційні та інші навчальні матеріали. Постійно проводяться скайп-консультації, працює консультаційна підтримка електронною поштою.

За роки існування Центром підготовлено  та підвищено кваліфікацію за компетенціями більше 23 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств регіону.

Пріоритетом Центру є створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості відповідно до вимог ринку праці, відновлення престижності робітничих професій у суспільстві, врахування потреб сучасного ринку при плануванні обсягів навчання, удосконалення механізму управління закладом та його фінансового забезпечення, оновлення матеріально-технічної бази Центру, створення у закладі єдиного інформаційно-освітнього простору.

Для досягнення мети в своїй роботі колектив використовує нові технології навчання та керується такими цінностями, як толерантність, об’єктивність, доцільність, особистісно орієнтований підхід.

 

1.2. Аналіз регіонального ринку праці

Службою зайнятості області проведено роботу по вивченню ситуації на регіональному ринку праці щодо перспективної потреби в кадрах на 2020 рік.

Працівниками міських, районних та міськрайонних філій обласного центру зайнятості, Івано-Франківського міського центру зайнятості проведено обстеження підприємств, установ та організацій області, в тому числі основних ринкоутворюючих підприємств, для виявлення і прогнозування обсягів зареєстрованого ринку праці області та вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі перспективної потреби роботодавців в кадрах. Також вивчались перспективи розвитку регіонального ринку праці на підставі даних обласних та місцевих органів влади.

Позитивні тенденції соціально-економічного розвитку області в 2020 році передбачається розвивати в ході реалізації Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, заходів щорічної програми соціально-економічного та культурного розвитку, регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2019-2020 роки та інших програм.

В Стратегії економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області передбачається створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Зокрема, особлива увага приділяється:

–  покращенню існуючих туристичних продуктів;

–  проведенню досліджень з метою визначення потреб галузі в кадрах;

–  підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;

– підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних  галузей, розвитку туристично-просвітницької діяльності            серед населення.

Туристична галузь області вимагатиме підготовки покоївок, адміністраторів, барменів, офіціантів, агентів з організації туризму.

Пріоритетними напрямками економіки області і надалі буде розвиток будівельної, деревообробної галузі, агропромислового комплексу. Агропромисловий комплекс області має значний потенціал для розвитку, обумовлений наявністю достатніх земельних, трудових ресурсів, переробних підприємств тощо.   Такий розвиток потребуватиме  трактористів-машиністів с/г виробництва, слюсарів з ремонту с/г техніки, робітників фермерського господарства, овочівників, ковалів ручного кування, електриків, столярів, електромонтерів тощо.

Також на ринку праці Івано-Франківської області у 2020 році існуватиме стала потреба у працівниках сфери послуг, зокрема продавцях продовольчих та непродовольчих товарів, продавцях-консультантах, касирах торговельних залів, кондитерах, кухарях, пекарях, операторах котелень тощо.

Однією із ключових проблем економіки є розвиток трудових ресурсів, професійно-кваліфікаційного складу робочої сили і система її професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації підходів та методів їхньої професійної підготовки.

Незважаючи на те, що шляхи пошуку у різних країнах дещо відрізняються, їх загальною метою є максимальна швидка підготовка фахівців, зорієнтованих на конкретні робочі місця. У робітників, і перш за все у молоді, повинна бути сформована кваліфікація, яка б дозволяла успішно конкурувати на ринку праці та задовольняла сучасні вимоги роботодавців. Її параметри сьогодні визначаються такими критеріями:

 • кваліфікація робітників має широкий профіль і відповідає вимогам виробничих процесів конкретних технологій у виробництві та сфері послуг;
 • кваліфікація підвищується у відповідності з розвитком техніки і технології;
 • робітник на реальному робочому місці володіє необхідним комплексом знань у сфері менеджменту, соціальної психології, колективної співпраці тощо;
 • робітник готовий до змін та інновацій.

Формування цих параметрів має розпочинатися в процесі підготовки робітничих кадрів. Зміст навчання повинен базуватися на вимогах роботодавців до сучасних кваліфікацій та розпізнаванні перспективних.

Отже, у сучасних умовах особливо важливе не так власне знання і вміння того, хто навчається, як його здатність кваліфіковано здійснювати певну професійну діяльність, що і стає основним об’єктом оцінювання і свідченням якості навчання.

З цих же позицій починають сприймати й оцінки програм навчання, тобто основним є питання про те, яким чином програма сприяє освоєнню компетенцій, які вимагаються від працівника на ринку праці. Появилась необхідність встановлення взаємозв’язку між компетенцією, навчанням і оцінкою.

Підхід, заснований на компетенціях, допомагає тим, хто навчається, краще зрозуміти, що від них очікується, а роботодавцям – що означає та чи інша кваліфікація.

В той же час динаміка руху робочої сили свідчить про високу активність громадян на ринку праці, які бажають реалізувати свої інтереси щодо працевлаштування. Проте наведені вище чинники дуже часто є причинами зниження такої активності.

За результатами проведеного аналізу спостерігається, з одного боку, дефіцит робітничих кадрів за рядом професій, з іншого – їх перенасичення за іншими професіями, що обумовлює необхідність визначення політики професійно-технічної освіти в умовах ринкових відносин, яка була б зорієнтована на задоволення потреб особистості в професійно-технічній освіті та забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами.

Назва професії

2018 рік

2019 рік

Кількість наявних вакансій, одиниць

Кількість безробіт-них на обліку, осіб

Рівень укомп-лекту-вання вакансій, відс.

Кількість наявних вакансій, одиниць

Кількість безробіт-них на обліку, осіб

Рівень укомп-лекту-вання вакансій, відс.

Адміністратор

475

293

90,9

496

308

91,5

Бариста

19

3

89.5

54

6

96,3

Бармен

363

166

85,1

394

161

83,8

Касир торговельного залу

321

159

76,3

334

139

77,8

Манікюрник

53

31

71,7

39

29

69,2

Офіціант

530

165

84,3

554

171

85,0

Пекар

298

136

76,2

244

132

90,2

Кондитер

97

94

85,6

81

76

84,0

Перукар

132

121

75.8

108

117

70,4

Покоївка

171

72

92,4

208

86

84,1

Продавець непродовольчих товарів

1145

899

91,1

980

707

92,6

Продавець продовольчих товарів

2165

1256

89,7

2169

1224

89,2

Верстатник деревообробних верстатів

470

167

93,0

282

192

91,5

Рамник

134

72

96,3

109

66

98,2

Лісоруб

447

150

98,9

432

185

97,7

Машиніст (кочегар) котельні

395

277

96,7

520

301

96,5

Оператор котельні

2018

1155

97,8

2069

1031

97,9

Молодша медична сестра з догляду за хворими

135

75

98,5

56

63

 

89,3

 

Візажист

4

3

75,0

14

6

85,7

 

1.3. Маркетинговий аналіз

Стратегічною метою Центру було і залишається забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.

Впродовж року навчальний заклад оперативно реагував на потреби ринку праці та здійснював професійне навчання за ліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими.

З метою підвищення кваліфікації безробітних та подальшого обов’язкового їх працевлаштування, на основі вже ліцензованих професій, на замовлення роботодавців працівниками центру розроблено навчальні плани та програми різноманітних курсів цільового призначення.

Відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами про надання платних освітніх послуг організовано навчання для 457 осіб, в т.ч. 7 осіб пройшло професійно-технічне навчання (3 особи – за професією «Адміністратор», 4 особи – за професією «Оператор котельні»).

450 осіб підвищили кваліфікацію т.ч. 324 особи – за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки»; 71 особа – за напрямом «Навчання та повторна перевірка знань оператора котельні»  та 55 осіб – за напрямом «Навчання та повторна перевірка знань оператора та машиніста (кочегара) котельні».

Аналіз ринку праці показав, що найбільша кількість вакансій була зареєстрована впродовж року роботодавцями за професіями: продавець продовольчих товарів (2169 осіб), продавець непродовольчих товарів (980 осіб), оператор котельні (2069 осіб), машиніст (кочегар) котельні (520 осіб),  адміністратор (496 осіб). Дані вакансії в 2020 році в значній мірі можуть бути заповнені випускниками Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, так як ці професії входять до переліку професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти ДСЗ є єдиним закладом в області, який здійснює навчання за професіями «оператор котельні» та «машиніст (кочегар) котельні», тому вирішення кадрової проблеми забезпечення підприємств такими працівниками можливо лише за рахунок навчання у ЦПТО ДСЗ.

Співпраця Центру і роботодавців – один із шляхів формування кваліфікованих фахівців високої професійної компетенції. Саме налагодження конструктивного, взаємовигідного партнерства між Івано-Франківським ЦПТО та роботодавцями дозволяє зробити професійну діяльність відкритою, ефективною та адекватно реагуючою на виклики сьогодення.

Надалі продовжується навчання слухачів з використанням окремих елементів дуального навчання.

Надзвичайно важливу роль в навчальному процесі відіграє інформатизація навчального процесу. В лабораторії інформаційних технологій  16 сучасних комп’ютерів об’єднано в мережу та підключено до  Internet. Доступ до мережі Internet для пошуку потрібної інформації забезпечено для всіх слухачів.

Переваги:

 • вільний доступ до мережі Internet з будь-якого комп’ютера;
 • комплексно-методичне забезпечення з кожного предмета постійно поповнюється новими матеріалами;
 • пристосування програмного матеріалу і методичного забезпечення до потреб ринку праці;
 • постійне оновлення бази електронних підручників;
 • продовжується формування бібліотеки електронних носіїв на основі збірників конспектів, лекцій в електронному варіанті, власних напрацювань педпрацівників навчального закладу, кращих робіт слухачів, навчальних програм, методик, творчих робіт.

Користування Інтернетом для слухачів є безкоштовним, що дає їм можливість вільно здійснювати пошук і обробку нової інформації у світовому інформаційному просторі.

Вирішальну роль у розвитку професійно-технічної освіти відіграє грамотний і професійний підхід до аналізу і формування плану діяльності установи. У Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ особливу увагу приділяють продуманій і активній маркетинговій політиці. Постійно функціонуючий сайт та соцмережі слугують для просування послуг Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ.

Щорічно навчальний заклад проводить анкетування випускників та роботодавців, з якими співпрацює.

Впродовж 2019 року було проведено анкетування випускників з метою отримання інформації про рівень задоволення освітніми послугами Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ та про рівень відповідності отриманих в навчальному закладі практичних умінь і навичок вимогам роботодавців. В опитуванні прийняли участь 220 слухачів.

За результатами опитування 98,7% слухачів задоволені навчанням, 99,8% з працевлаштованих випускників будуть працювати за отриманою професією (напрямом підвищення кваліфікації).

Проаналізувавши загальні результати проведення впродовж року зустрічей, нарад, презентацій, екскурсій, як із слухачами, так і з роботодавцями та організацією ДКА, можна прослідкувати тенденцію росту задоволеності слухачів та високої оцінки роботодавців належного рівня наявних ресурсів, обладнання, умов і рівня навчання у Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ.

 

1.4.Навчальний процес

Навчально-виробничий процес Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів, потреб ринку праці та врахувань вимог роботодавців. Він грунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань на спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, колективів підприємств, установ та організацій.

Всі робочі навчальні плани та програми розроблені на основі Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних робітничих професій, обговорюються педагогічною радою навчального закладу,  погоджені навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти,  роботодавцями, директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та затверджені директором Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ. Робочі навчальні плани та програми містять регіональний компонент. Відповідно до потреб роботодавців в навчальні плани і програми вносяться зміни, які погоджуються та затверджуються згідно вимог.

При формуванні навчальних планів та програм зміст кожної дисципліни наповнювався найновішим матеріалом, інформацією, враховувалися інновації у науці, техніці та технологіях, рекомендації роботодавців. Всі навчальні плани і програми розроблені за участю роботодавців та повністю відповідають сучасним вимогам.

У навчальному процесі активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології: використання мережі Інтернет, сучасна комп’ютерна і мультимедійна техніка (комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, телевізори Smart TV з доступом до інтернету тощо).

Для проведення виробничого навчання Центром укладено договори про співпрацю з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання.

У Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ організовується та здійснюється поточний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень слухачів, рівень їхньої кваліфікаційної атестації. Поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів здійснюється згідно з розробленими для кожної професії керитеріями оцінювання навчальних досягнень слухачів. Поточний контроль передбачає поурочне опитування слухачів, контрольні та самостійні роботи, тематичне тестування тощо. Вихідний контроль передбачає виконання слухачем кваліфікаційної пробної роботи, державну кваліфікаційну атестацію. Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначатимуться робочими навчальними планами. До складу комісії, що буде проводити державну кваліфікаційну атестацію, обов’язково залучатимуться роботодавці. За результатами цієї атестації слухачам буде присвоюватися кваліфікація відповідного рівня.

Слухачі навчального центру повністю забезпечені необхідною сировиною та матеріалами, необхідними для якісного засвоєння навчальних програм (згідно з нормами витрат на кожну професію або курс підвищення кваліфікації, затверджених педагогічною радою центру).

Навчальний процес у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ здійснюють 12 штатних працівників та викладачі і майстри виробничого навчання, які залучаються до педагогічної роботи за цивільно-правовими договорами. Всі працівники мають відповідну базову та фахову освіту. У разі збільшення навантаження у професійному навчанні безробітних буде переглядатися штатний розпис. У зв’язку з широким спектром професій та відсутністю штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі щорічно залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Згідно з планом і графіком щорічно в Центрі проводиться атестація педагогічних працівників у відповідності з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Відповідно до плану підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників своєчасно виконуються планові заходи. За останні роки план підвищення кваліфікації навчального закладу виконаний. Станом на 01.01.2020 року планові курси підвищення кваліфікації із 8 педагогічних працівників пройшли 5.

Підвищенню педагогічної майстерності сприяють педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, робота методичного кабінету, наставництво досвідчених висококваліфікованих педагогів. Традиційно проводяться відкриті заняття, з метою підвищення та ствердження фахової майстерності запрошених викладачів, впровадження нових педагогічних технологій, набуття досвіду навчання дорослого населення.

Самоосвітня діяльність включає і роботу з нормативними документами, передплаченою педагогічною пресою, вивчення та розробка нових педагогічних технологій навчання дорослих слухачів.

Основний зміст розвитку кадрового потенціалу:

 • аналіз плинності кадрів;
 • розвиток педагогічних працівників закладу (підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, атестація та оцінка кадрів);
 • стимулювання педагогічних працівників, створення безпечних умов праці;
 • визначення резерву педагогічних кадрів, його відновлення й удосконалення.

Всі кабінети оснащені сучасними меблями та обладнані наочними засобами навчання, найсучаснішим обладнанням.

Планується чергове поповнення матеріально-технічної бази меблями, виробничим обладнанням і товарами довготривалого користування, передплата спеціалізованих періодичних видань і навчальних посібників, придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей.

Всі навчальні приміщення за кількістю, номенклатурою та оснащенням відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам навчальних планів і програм з кожного предмета, професії.

В Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості обладнано кабінет охорони праці, в якому поновлюється систематично довідкова, робоча, навчальна та методична література, документація щодо організації роботи з охорони праці. Відповідно до «Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 №563 (зі змінами), «Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці», затвердженого наказом державної комісії України по нагляду за охороною праці від 04.04.1994 №30 та згідно наказу директора ЦПТО ДСЗ проводяться навчання та перевірка знань працівників та слухачів.

Для слухачів постійно проводяться проорієнтаційні заходи та професіографічні екскурсії на підприємства баз практики.

Підвищення кваліфікації за КЦП, як правило, здійснюється на базі філій обласних  центрів зайнятості або безпосередньо на підприємствах, куди працевлаштовуються безробітні.

 

1.5. Управління навчальним процесом і його організація

Навчальний процес в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ організовано відповідно до наказу МОН України від 30.05.2006 №419 про затвердження «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» зі змінами відповідно до наказу МОН України від 10.07.2015 № 746, постанови КМУ від 07.06.1999 №992 про затвердження «Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами і доповненнями відповідно до постанови КМУ від 03.04.2019 №281 та здійснється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної освіти). Зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами. Виробнича практика слухачів безпосередньо проводиться на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідно для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановлених Державними стандартами, а також з метою забезпечення соціальної, псхилогічної адаптації в трудових колективах. Відповідно укладено договори про надання навчальних робочих місць та навчально-виробничих ділянок на проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики для слухачів, які проходили навчання за ліцензованими професіями. Заклади-партнери  постійно надають необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи, створюють необхідні соціально-побутові умови і можливості для успішного виконання слухачами навчального плану, а також створюють умови для підвищення професійного рівня працівників, які здійснюють навчання слухачів.

Згідно зі штатним розписом станом на 01.01.2020 у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ працює 11 педпрацівників. Керівництво навчальним закладом, відповідно до Статуту Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, здійснює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості, шляхом укладання контракту.

Призначення працівників на посаду і звільнення з посади відбувається за наказом директора навчального закладу.

Діяльність Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ координує директор. У коло його повноважень входить організація навчально-виробничого процесу, забезпечення створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів.

Контроль якості навчальної роботи педагогічних працівників у центрі здійснюватиме директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, які вивчатимуть стан і якість виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи із слухачами.

Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядатимуться на засіданні педагогічної ради та враховуватимуться при їхній атестації.

Педагогічна рада є вищим колегіальним органом Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. На цих нарадах колективно визначаються основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймаються рішення з основних принципових питань діяльності навчального центру. Головою педагогічною ради є директор центру.

Навчальний заклад у своїй діяльності дотримується виконання визначеного порядку ведення діловодства, подає звітність про результати своєї діяльності, подає у встановлені терміни статистичні та інші дані.

Вищим органом громадського самоврядування навчального центру є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Забезпечення якісного складу педагогічних працівників для проведення професійного навчання є одним з основних завдань, для цього передбачається:

 • розширення штату педагогічних працівників відповідно до професій, які будуть підлягати ліцензуванню;
 • підвищення кваліфікації педагогів, а також стажування на виробництві;
 • проведення чергової атестації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними кадрами Центру проводитиметься відповідно до законодавства України і буде спрямована на підбір та поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підвищення їх ділової кваліфікації та професійного рівня.

Інформатизація навчально-виробничого процесу є пріоритетним напрямом розвитку Центру.  

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес буде здійснюватися за наступними напрямами:

 • створення та постійне удосконалення електронної бібліотеки;
 • створення електронних кейсів для викладача, майстра та слухача;
 • сворення бази презентаційних матеріалів;
 • створення бази відеофільмів;
 • створення системи контролю знань на основі ІКТ.

 

1.6. Фінансовий аналіз

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд) Державним центром зайнятості. Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість слухачів і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу.

Зводиться загальний кошторис Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості. Після чого ДЦЗ погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансування навчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом « знизу вгору».

 

Слабкі сторони:

 • складна система конкурсних торгів.

 

1.7.Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків

Сильні сторони навчального процесу:

 • зарахування слухачів на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • навчання (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) без перерви на канікули;
 • відсутність психологічних бар’єрів для навчання людей різного, зокрема старшого віку;
 • можливість організації навчання за місцем проживання слухачів;
 • можливість організації навчання за індивідуальною формою;
 • використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційні технології;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • висококваліфікований викладацько-педагогічний склад викладачів;
 • можливість залучення найбільш кваліфікованих позаштатних викладачів, що мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
 • залучення роботодавців до розробки навчальних планів та програм;
 • участь роботодавців у державній кваліфікаційній атестації;
 • максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми погоджуються з представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • фінансова підтримка слухачів під час навчання – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • висока імовірність працевлаштування.

Слабкі сторони:

 • перехід на нові державні стандарти збільшить термін навчання;
 • нормативна база професійної (професійно-технічної) освіти не враховує специфіки роботи навчального закладу служби зайнятості;
 • відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за напрямками навчання;
 • робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп слухачів вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • низький рівень оплати праці позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

 Можливості:

 • достатність людських ресурсів в окремих районах області;
 • широке залучення позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання на місцях;
 • використання новітніх технологій;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 • стабільність фінансування;

Загрози:

 • низький рівень народжуваності;
 • високий рівень трудової міграції населення;
 • низька популярність робітничих професій;
 • довготривала процедура ліцензування нових професій;
 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону;
 • незбалансовані ставки заробітної плати обмежують можливість залучення до навчального процесу позаштатних майстрів виробничого навчання.

 

2. Пріоритетні напрямки та цілі розвитку

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративна система

1.1. Розширити та зміцнити навчально-матеріальну базу Центру.

1.2. Підготувати ЦПТО ДСЗ до ліцензування нових професій.

2. Людські ресурси       

 

2.1. Залучити до навчання позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання, уклавши трудові угоди.

3. Навчальні плани       

 

3.1. Ліцензувати нові професії перукар (перукар-модельєр), манікюрник, візажист.

3.2. Удосконалити та систематизувати папки КМЗ за професіями.

4. Матеріально-технічна база

 

4.1. Обладнати навчальну базу за новими ліцензованими професіями.

5. Викладання     

 

5.1. Вкористання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження дистанційної форми навчання,  використання елементів дуальної форми при організації навчального процесу.

6. Соціальна і гендерна рівність

5.1. Забезпечити рівні можливості для слухачів різних соціальних та гендерних груп.

       

3. План виконання завдань

З метою досягнення пріоритетних напрямів розвитку та виконання першочергових завдань розроблено заходи, які представлено в наступній таблиці.

Пріоритетні напрями

Заходи

Термін виконання

Бюджет,

грн.

Джерела ресурсів

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

1. Удосконалення діяльності та керівництва центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Внесення змін в штатний розпис Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

за потребою

Директор

Прийом на роботу у Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості висококваліфікованих педпрацівників згідно затвердженого штатного розпису

за потребою

Директор

Затвердження вказаних змін в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості та погодження їх у Державному центрі зайнятості

за потребою

 

 

Директор

Налагодження системи моніторингу діяльності ЦПТО

постійно

Директор

Комплексний контроль за результатами діяльності працівників центру

постійно

Директор, заступник директора,

методист

Забезпечення умов для здійснення працівниками закладу наукової, науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної роботи

впродовж року

Адміністрація

Створення системи професійного росту педагогічних кадрів, удосконалюючи систему матеріального і морального стимулювання

впродовж року

Адміністрація

2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних

Розробити пакети документів для проведення ліцензування нових професій

впродовж року

відповідно

до затвердженого кошторису

кошти Фонду

 

 

Заступник директора,

методист

Налагодження співпраці з організаціями, підприємствами, установами, науковцями, робота яких спрямована на удосконалення технологій професійно-практичного навчання і розвиток професійних здібностей слухачів

впродовж року

Заступник директора, майстри виробничого навчання

Наповнення електронної бібліотеки актуальними підручниками та посібниками

впродовж року

Методист, викладачі, майстри виробничого навчання

Впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій, елементів дуального навчання та запровадження дистанційної форми навчання

постійно

Методист, викладачі, майстри виробничого навчання

Узгодження із суб’єктами співпраці взаємовигідних умов співпраці. Розробка механізму та реалізація комплексу заходів з організації виробничого навчання, виробничої практики слухачів

впродовж року

Заступник директора, майстри виробничого навчання

Вдосконалення та систематизація КМЗ для професій та напрямів за якими здійснюється підготовка слухачів

впродовж року

відповідно

до затвердженого кошторису

кошти Фонду

 

Заступник директора, методист

3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ЦПТО ДСЗ, створення нових ЦПТО ДСЗ та навчальних відділень діючих ЦПТО ДСЗ відповідно до регіональних потреб

Ліцензувати нові професії перукар (перукар-модельєр), манікюрник, візажист

впродовж року

відповідно

до затвердженого кошторису

кошти Фонду

 

Заступник директора, методист

Обладнати навчальну базу за новими професіями

впродовж року

відповідно

до затвердженого кошторису

кошти Фонду

 

Директор,

заступник директора,

Придбання виробничого обладнання, меблів і комп’ютерної техніки

впродовж року

відповідно до затвердженого кошторису

кошти Фонду, спецфонду

Заступник директора, завідувач господарства

Удосконалення та розширення матеріально-технічної бази Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

впродовж року

відповідно

до затвердженого кошторису

кошти Фонду

Директор, заступник директора

Придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей

впродовж року

відповідно до затвердженого кошторису

кошти Фонду

Заступник директора, завідувач господарства

4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників ЦПТО ДСЗ

Підбір викладацького складу навчального закладу

за потребою

Заступник директора

Затвердження графіку підвищення кваліфікації та стажування на сучасних підприємствах нашого міста та області

січень

Директор

Затвердження графіка атестації викладачів

жовтень

Директор

Визначення єдиної методичної теми, над якою буде працювати колектив навчального закладу впродовж року

січень

Заступник директора

Систематизація комплексно-методичного забезпечення в кабінетах, майстернях, лабораторіях з професій

впродовж року

Методист, викладачі, майстри виробничого навчання

Зосередження педагогічного колективу на розробці методичних посібників, методичних рекомендацій, авторських уроків викладачами спецдисциплін

впродовж року

Заступник директора, методист, викладачі

Розробка паспортів майстерень, лабораторій, кабінетів (особливо звернути увагу на розділ комплексно-методичне забезпечення тем).

впродовж року

Заступник директора, методист, викладачі

Розробка графіка формування навчальних груп на 2020 рік та затвердження його у Івано-Франківському обласному центрі зайнятості

січень

Заступник директора

5. Інше

Спланувати та організувати профорієнтаційну роботу для забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників, адаптованих до сучасних економічних умов і вимог ринку праці.

січень-лютий

Заступник директора, методист