Home » Звіт про діяльність за 2022 рік

Звіт про діяльність за 2022 рік

 1. Стан виконання плану роботи Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ за 2022 рік за основними показниками.

Впродовж 2022 року в умовах воєнного стану діяльність колективу Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ була зосереджена передусім на створення безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення доступності та безперервності навчання з різною безпековою ситуацією та виконання основних завдань, передбачених планом роботи закладу на навчальний рік.

Для досягнення освітніх цілей головними напрямками діяльності педагогічного колективу центру були і залишаються:

 • організація безпечного і якісного освітнього процесу;
 • оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив потреб ринку праці;
 • впровадження сучасних інноваційних та педагогічних технологій, спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів освіти;
 • модернізація технологій та методів викладання;
 • удосконалення змісту і структури навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням нових реалій сьогодення;
 • оновлення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень сучасним обладнанням;
 • вдосконалення технологій дистанційної освіти та змішаного навчання;
 • використання дуальної форми навчання.

Колектив працював над виконанням плану обсягів навчання за замовленням Івано-Франківського, Закарпатського, Тернопільського, Чернівецького та Хмельницького обласних центрів зайнятості, збереженням обсягу контингенту здобувачів освіти, удосконаленням організації освітнього процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу для підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності робітничих професій.

Організація діяльності центру здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року. Відповідно до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорі. У 2022 н.р. проведено 7 засідань педагогічних рад. Протягом року   робочі навчальні плани та програми і поурочно-тематичні плани викладачів та інша плануюча документація постійно погоджувалася з роботодавцями. Питання виконання навчальних програм, якість проведення занять адміністрація центру контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2022 навчальний рік виконано. Середній бал успішності здобувачів освіти по центру за 2022 н.р. становить 8,7. Аналіз результатів успішності показав, що в цілому у центрі навчаються здобувачі освіти, які мають достатній рівень навчальних досягнень 69% та високий рівень навчальних досягнень 31%.

З метою контролю за якістю навчання здобувачів освіти систематично проводилися контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки. Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надавали регулярні моніторингові дослідження та аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти.

Викладачі використовували сучасні ІКТ дистанційного, змішаного та очного навчання.

Формування контингенту на 2022 навчальний рік здійснювалось  відповідно до ліцензованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей закладу освіти, відповідно до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками. План набору слухачів на навчання у 2022 році виконаний в обсязі 3354 особи.

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу у 2022 році центром розроблені нові робочі навчальні програми та плани з усіх ліцензованих професій.

Також впродовж року зберігалась  динаміка запровадження дуальної форми навчання з професій: касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими. Загальна кількість здобувачів освіти, які проходили навчання за дуальною формою, становить 162 особи, в тому числі – 101 особа з числа безробітних, та 61 навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб.

На належному рівні у центрі здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та програм. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснювалось у лабораторіях, а також на робочих місцях в умовах виробництва.

Навчально-виробничий процес у центрі здійснювався відповідно до Державних стандартів ПТО та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульних компетентностях.

Впродовж року Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти працював над розробкою нових  навчальних планів та програм для курсів цільового підвищення кваліфікації на замовлення роботодавців Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Хмельницької областей за різними напрямами.

Обсяг замовлення здобувачів освіти за професіями на 2022 рік становив 340 осіб і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та відповідно до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями – замовниками кадрів, а саме 134 угоди було укладено з юридичними та фізичними-особами підприємцями на навчально-виробниче навчання та практику.

Виробнича практика здобувачів освіти була організована та проведена на робочих місцях підприємств та закладів згідно з укладеними договорами під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців з урахування епідеміологічної ситуації та відповідно до рекомендацій МОЗ та МОН.

Теоретичні заняття проводились з використанням очної, дистанційної або змішаної форми навчання.

Аналіз навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2022 н.р. відображено в таблиці 1:

Таблиця 1

Показники навчальних досягнень

Професія Середній показник навчальних досягнень Сер. бал успішності
Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

Адміністратор 36 64 8,6
Покоївка 70 30 8,5
Продавець продовольчих товарів 74 26 8,5
Продавець непродовольчих товарів 71 29 8,7
Касир торговельного залу 68 32 8,8
Молодша медична сестра з догляду за хворими 25 75 9,6
Оператор котельні 83 17 8,4
Машиніст (кочегар) котельні 92 8 8,3

Впродовж  2022 року  навчання проходили 3354 слухачів (в т.ч. 3003 особи підвищили кваліфікації,  351 особа навчалася за професіями). Відсоток відрахованих слухачів становить – 0,4. Рівень працевлаштування – 99%.

Навчання проводилось для безробітних осіб Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та  Закарпатської областей, а також підприємств, організацій, установ, приватних осіб на договірних умовах.

На курсах цільового призначення підвищили кваліфікацію 1327 осіб з інших регіонів, зокрема Тернопільської області – 537 осіб, Чернівецької області – 262 особи, Закарпатської області – 129 осіб та Хмельницької області – 399 осіб.

Відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами про надання платних освітніх послуг організовано навчання для 666 осіб.

Із них – 88 осіб проходили професійно-технічне навчання: 61 особа – за професією «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими»; 25 осіб – за професією «Оператор котельні»; 1 особа – за професією «Адміністратор» та 1 особа – за професією  «Продавець продовольчих товарів» та 578 осіб підвищували кваліфікацію: 268 осіб – за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки»; 275 осіб – за напрямами «Безпечні методи роботи та експлуатація обладнання котельних установок» та «Безпечні методи та експлуатація котельних установок на газоподібному та твердому паливі»; 35 осіб – за програмою курсів підвищення кваліфікації “Мікрогрант: написання бізнес-плану”.

Після закінчення навчання всім здобувачам освіти видано документи державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, за потребою посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також посвідчення.

Особлива увага була зосереджена на професійній орієнтації та психологічній підтримці безробітних, в тому числі зі статусом АТО, ВПО та особам з інвалідністю, їх соціальній адаптації і підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Так, впродовж 2022 року 14 осіб з числа ВПО, 6 осіб з числа АТО та 170 осіб з інвалідністю пройшли навчання в Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ.

Відповідно до діючих нормативних законів і актів здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Центрі ПТО ДСЗ. Основним завданням служби з охорони праці є створення на кожному робочому місці здорових та безпечних умов праці;  забезпечення безпечної експлуатації обладнання; зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму і професійних захворювань; покращення профілактичної роботи щодо виробничого та побутового травматизму; забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу.

Щорічно службою охорони праці розробляються заходи з покращення охорони праці та техніки безпеки, попередження травматизму серед слухачів і працівників, заходи з пожежної безпеки серед слухачів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи провідного інженера з охорони праці на місяць.

 1. Стан виконання планових показників професійного навчання та працевлаштування безробітних, тривалість зайнятості

З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ здійснювалась організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів за направленнями філій обласних центрів зайнятості регіону.

Впродовж року заклад освіти оперативно реагував на потреби ринку праці. Здійснював професійне навчання за 8 проліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими.

Виконання планових показників професійного навчання та працевлаштування безробітних за набутою професію та в цілому у Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ впродовж 2022 року відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

Результати професійного навчання та працевлаштування безробітних

 за набутою професією та в цілому

з/п

Перелік професій Заплановано (к-сть осіб) Проходило (к-сть осіб) Завершило (к-сть осіб) Працевлаштовано (к-сть осіб) Працевлаштовано за професією
(к-сть осіб)
1. Адміністратор 30 44 28 24 24
2. Продавець продовольчих товарів 60 74 58 57 57
3.

 

Продавець непродовольчих товарів 45 45 24 24 24
4. Касир торговельного залу 30 42 25 25 25
5. Покоївка 30 10 10 10 10
6. Молодша медична сестра з догляду за хворими 45 29 29 29 29
7. Машиніст (кочегар) котельні 40 53 53 53 52
8. Оператор котельні 60 54 53 53 53

Водночас відповідність запиту ринку праці та переліку професій, за якими відбувалося навчання у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ впродовж 2022 року відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Відповідність запиту ринку праці та переліку професій, за якими відбувалося навчання у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ

з/п

Перелік професій Запит ринку праці

(к-сть осіб)

Навчання в ЦПТО

(к-сть осіб)

1. Адміністратор 272 44
2. Продавець продовольчих товарів 952 74
3. Продавець непродовольчих товарів 307 45
4. Касир торговельного залу 268 42
5. Покоївка 76 10
6. Молодша медична сестра з догляду за хворими 46 29
7. Машиніст (кочегар) котельні 225 53
8. Оператор котельні 713 54
 1. Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій у освітній процес.

В умовах освітніх реформ особливе значення у професійній освіті набула інноваційна діяльність, спрямована на ведення різних педагогічних нововведень. Вона охопила всі сторони дидактичного процесу: форми його організації, зміст і технології навчання, навчально-пізнавальну діяльність. До інноваційних технологій відносять: інтерактивні технології навчання, технологію проєктного навчання і комп’ютерні технології.

Інноваційні технології навчання, що відображають суть майбутньої професії, формують професійні якості фахівця, є своєрідним полігоном, на якому можуть відпрацьовуватися професійні навички в умовах, наближених до реальних.

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативно правовими документами, є доступ до якісної освіти. Тому незважаючи на умови воєнного стану технології та методи викладання невпинно модернізуються зокрема впровадження інноваційних форм та методів навчанням, виробничих технологій в навчально-виробничий процес є одним із пріоритетних завдань Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Із розвитком цифрової трансформації у сфері професійної освіти пророблена  комплексна робота з впровадження дистанційної освіти зокрема на платформі Google Classroom (вдале поєднання інструментів Google Docs, Google Drive, Google Meet). Створено класи на платформі Google Classroom із дистанційного навчання, які дають можливість викладачам, майстрам виробничого навчання розміщувати навчальний матеріал відповідно до навчальної програми, здійснювати контроль за виконанням завдань, надавати консультації. Матеріали для навчання слухачів готували викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО ДСЗ. Викладачі та майстри виробничого навчання працювали з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань, доступ до яких надано слухачам конкретно до професії та предмету. Організовувалось проведення виробничого навчання в програмі Google Meet: створено навчальні групи в Viber для розміщення навчальної інформації, розкладу, видачі домашнього завдання.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності протягом навчального року проводились взаємовідвідування уроків, де педагоги змогли продемонструвати цікаві прийоми і форми роботи. Переважна більшість педагогів на своїх уроках впроваджують інноваційні технології, готуючись до уроків, використовують не лише методичну літературу, матеріали фахових видань, а й Інтернет ресурси.

Впродовж року робота  навчального закладу спрямована на  підвищення рівня цифрової компетентності педагогічних працівників, що свідчить проходження онлайн-уроків, презентацій, тренінгів з цифрової компетентності, що несе за собою їх самовдосконалення, бажання вчитися нового, удосконалювати професійну майстерність, застосовувати набуті знання педагогічній практиці, що забезпечує підвищення якості освіти.

Постійно здійснюється самоосвітня діяльність, яка сприяє підвищенню компетентності педагога. Це свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково – поступовий.

Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

На сьогоднішній день колектив Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ нараховує 10 педагогічних працівників, з них 9 осіб – штатні працівники, 1 – викладач-сумісник, з яких 3 мають педагогічні звання. Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту.

Відповідно до рішення Комісії з відбору експертів Національного агентства кваліфікацій (протокол №16 (78) від 25.05.2022) Марію Гопайнич, директора Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ, включено до Реєстру кваліфікацій як експерта з акредитації кваліфікаційних центрів.

Курси підвищення кваліфікації в 2022 році пройшли:

 • 2 викладачі та 2 майстри виробничого навчання, відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»;
 • 5 працівників Центру пройшли успішно онлайн-курс тренінгів в межах проєкту «Зміцнення потенціалу Державної служби зайнятості та Центрів професійно-технічної реінтеграції колишніх комбатантів та інших людей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну».

Також для забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів і програм крім штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Отже, провадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій, є результативне, оскільки суттєво поліпшує мотивацію здобувачів освіти до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і зацікавленість.

 1. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ – це сучасний заклад освіти, де обладнані сучасні навчальні аудиторії та лабораторії (лабораторія інформаційних технологій, лекційна зала, кабінет організації готельної справи, кабінет охорони праці, кабінет основ медичних знань, кабінет торговельних дисциплін). Усі навчальні аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, зокрема сучасною комп’ютерною і мультимедійною технікою (комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, телевізори Smart TV з доступом до інтернету тощо).

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  та за кошти отримані від надання платних освітніх послуг адміністрацією навчального закладу протягом 2022 року придбано обладнання і предмети довготривалого користування, а саме телевізор в кабінет охорони праці;  2 бойлери, 4 кондиціонери та парти  в навчальну майстерню для професії «Перукар (перукар-модельєр).

Усі кабінети доукомплектували сучасними меблями та інвентарем.

 

 1. Участь у міжнародних та інших проєктах

Впродовж 2022 року працівники Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ брали участь у різних проєктах, а саме:

 • участь у реалізації профорієнтаційного проєкту «Жіноча зайнятість – проблеми і вирішення», під час зустрічі було надано інформацію щодо професій та умов проходження професійного навчання здобувачами освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей та мотивації до здобуття актуальних на ринку праці професій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та прискорення працевлаштування;
 • участь у проєкті «Допомога внутрішньо переміщеним особам в питанні працевлаштування та психологічної адаптації до нових умов життя», під час зустрічі було презентовано послуги з професійного навчання впродовж життя та консультування щодо започаткування підприємницької діяльності, планування власного бізнесу, ознайомлення з перспективними бізнес-ідеями  та формування внутрішньої мотивації до праці, подолання психологічних перепон, що постають на шляху до працевлаштування;
 • участь у проєкті «Мій вибір – успіх та професійна кар’єра», під час зустрічі було презентовано послуги з професійного навчання та забезпечення професійної реалізації людини відповідно до її прав, здібностей та гендерних особливостей;
 • участь у проєкті «Для Профі», шляхом навчання з таких аспектів: вдосконалення презентаційних навичок для ефективної комунікації; як побудувати процес навчання, особливості навчання, неформальне навчання в процесі соціальної адаптації, формування навичок стресостійкості, встановлення контакту та комунікації з колишніми комбатантами та іншими людьми, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

 

 1. Аналіз фінансової діяльності

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється Державним центром зайнятості за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд). Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість здобувачів освіти і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу. Зводиться загальний кошторис Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості. Після чого ДЦЗ погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансування навчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом «знизу вгору».

Кошторисом видатків Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на 2022 рік (зі змінами) затверджено видатки в сумі 7 966,2 тис. грн, в тому числі “Оплата праці” – 5 802,9 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 275 тис. грн, на забезпечення господарської діяльності (оплата послуг) – 1 298,5 тис. грн, видатки на відрядження – 10,0 тис. грн та оплата комунальних послуг – 560,5 тис. грн  інші поточні видатки – 19,3 тис. грн.

У 2022 році Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  профінансовано кошти в сумі 7485,2 тис. грн. Касові видатки Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ для забезпечення виконання покладених на нього функцій та утримання за звітний період становлять 7 485,2 тис. грн, що становить 94% виконання кошторису видатків на 2022 рік.

Капітальні видатки  у кошторисі не передбачалися.

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ також  проводить професійне навчання осіб на платній основі. Кошторисом доходів і видатків від надання платних освітніх послуг на 2022 рік затверджено надходження коштів в сумі 573,5 тис. грн.

В процесі господарської діяльності 2022 року на платній основі навчалося 666 осіб, в звітному періоді  надійшло доходів від наданих платних послуг в сумі 573,5 тис. грн.  Вилучено з доходів цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта основних засобів – 135,1 тис. грн. Тобто за рахунок коштів отриманих від надання платних освітніх послуг поповнено матеріально-технічну базу Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ на 135,1 тис. грн, а саме придбано кондиціонери для облаштування навчальних кабінетів та майстерень.

 

 1. Аналіз сильних та слабих сторін, можливостей та ризиків

Сильні сторони навчального процесу:

 • зарахування слухачів на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • навчання (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) без перерви на канікули;
 • використання різних форм та видів навчання;
 • використання дуальної форми навчання;
 • можливість організації навчання за індивідуальною формою;
 • оптимальні терміни навчання;
 • використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційні технології;
 • відсутність психологічних бар’єрів та комфортна атмосфера для навчання людей різного віку, зокрема старшого віку;
 • можливість організації навчання за місцем проживання здобувачів освіти;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • висококваліфікований викладацько-педагогічний склад викладачів;
 • залучення роботодавців до розробки навчальних планів та програм;
 • участь роботодавців у державній кваліфікаційній атестації;
 • максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми погоджуються з представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • фінансова підтримка здобувачів освіти під час навчання – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • висока імовірність працевлаштування.

Слабкі сторони:

 • перехід на нові державні стандарти збільшить термін навчання;
 • нормативна база професійної (професійно-технічної) освіти не враховує специфіки роботи навчального закладу служби зайнятості;
 • відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за напрямками навчання;
 • робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп здобувачів освіти вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • низький рівень оплати праці позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

Можливості:

 • достатність людських ресурсів в окремих районах області;
 • залучення до викладання позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання, що мають як педагогічний і практичний досвід роботи на виробництві за професією;
 • впровадження інноваційних форм та методів навчання;
 • впровадження сучасних виробничих технологій у освітній процес;
 • використання у освітньому процесі новітніх педагогічних технологій;
 • постійне підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 • стабільність фінансування;

Загрози:

 • запровадження воєнного стану;
 • низький рівень народжуваності;
 • високий рівень трудової міграції населення;
 • низька популярність робітничих професій;
 • довготривала процедура ліцензування нових професій;
 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону;
 • незбалансовані ставки заробітної плати обмежують можливість залучення до навчального процесу позаштатних майстрів виробничого навчання.

 

 1. Аналіз ринку праці на рік складання плану в цілому в регіоні

Івано-Франківщина є одним із найбільш привабливих та популярних туристично-рекреаційних регіонів України.

Кількість відвідувачів Прикарпаття у 2021 році, за експертними оцінками, становить понад 2 млн. осіб. За даними Державного агентства розвитку туризму України, податкові надходження до зведеного бюджету суб’єктів господарювання сфери туризму Прикарпаття за перше півріччя 2022 року зросли на 63,0 відс., порівняно з аналогічним періодом минулого року. Туристичний збір області за 9 місяців 2022 року становить 13,7 млн. гривень. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2023 році пріоритетом є створення  умов для зростання частки туризму у валовому регіональному продукті, збереження статусу Івано-Франківської області як лідера внутрішнього туризму України, створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу, що сприятиме створенню нових робочих місць та зайнятості населення.

Зокрема, особлива увага приділяється:

–  покращенню існуючих туристичних продуктів;

–  проведенню досліджень з метою визначення потреб галузі в кадрах;

–  підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;

– підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних  галузей, розвиток туристично-просвітницької діяльності серед населення.

На сьогоднішній день туристична галузь області вимагає підготовки покоївок, адміністраторів, барменів, офіціантів.

Головною метою регіональної промислової політики у 2023 році є комплексна реалізація організаційних, правових та економічних заходів для стабілізації промислового розвитку області, сприяння структурним змінам у роботі бізнес-середовища через енергетичну модернізацію, реалізацію інвестиційних проєктів, розвиток індустріальних парків, подолання негативних наслідків, спричинених військовою агресією російської федерації, адаптації до роботи в умовах війни, супровід та підтримка релокованого бізнесу на території області.

Зокрема, службою зайнятості налагоджено співпрацю з 98 роботодавцями, які перемістили свою діяльність в Івано-Франківську область з територій України, де ведуться бойові дії або де є загроза бойових дій.

Працівниками служби зайнятості з релокованими роботодавцями проведено 217 робочих зустрічей та отримано інформацію про  оперативну та перспективну  потребу в 309 працівниках. Станом на 30.12.2022 року  за сприяння служби зайнятості на підприємства, які перемістили свою діяльність на Прикарпаття,  працевлаштовано  159 осіб, в т.ч. 30 – внутрішньо переміщених.

Розвитку реального сектора економіки, промислового комплексу області у 2023 році сприятиме:

 • залучення інвестицій з метою стабілізації обсягів промислового виробництва, запуск нових виробництв, модернізація виробництв, зокрема,  на ДП «ВО Карпати», ТОВ «Галвапно», ТОВ «ПАДАНА КЕМІКАЛ КОМПАУНДС», ТОВ «ПАС Україна», інших промислових підприємствах;
 • забезпечення підтримки релокованих підприємств для відновлення функціонування та збереження робочих місць на нових локаціях;
 • відновлення виробництва хімічної продукції (ТОВ «Карпатнафтохім»);
 • залучення вільних площ промислових об’єктів державної власності, зокрема, ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», АТ «Оріана, для використання з метою відновлення виробництва та розміщення нових підприємств;
 • розбудова мережі індустріальних парків як основних майданчиків для залучення інвестиційних ресурсів та створення нових робочих місць, зокрема, індустріального парку «Kalush Industrial HUB», індустріального парку «Долина».

Позитивним напрямком для активізації інвестиційної діяльності в області є створення індустріального парку «Бурштин» площею 20,45 га, який підтриманий Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією для включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків та відповідно до затвердженої концепції передбачає створення близько 1200 нових робочих місць на території Бурштинської міської територіальної громади.

Працівниками філій Івано-Франківського обласного центру зайнятості проводяться обстеження підприємств, установ та організацій області, в тому числі основних ринкоутворюючих підприємств, для виявлення і прогнозування обсягів зареєстрованого ринку праці області та вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі перспективної потреби роботодавців в кадрах. Також вивчаються перспективи розвитку регіонального ринку праці на підставі даних обласних та місцевих органів влади.

Пріоритетними напрямками економіки області і надалі буде розвиток будівельної галузі, яка потребуватиме мулярів, бетонярів, столярів, лицювальників-плиточників, штукатурів, малярів, електромонтерів тощо.

Також на ринку праці Івано-Франківської області у 2023 році існуватиме стала потреба у працівниках сфери послуг, зокрема продавцях продовольчих та непродовольчих товарів, продавцях-консультантах, касирах торговельних залів, операторах котелень тощо.

Таблиця 4

Рівень укомплектування вакансій

Назва професії 2021 рік 2022 рік
Кількість наявних вакансій, одиниць Кількість безробітних на обліку, осіб Рівень укомплектування вакансій, відс. Кількість наявних вакансій, одиниць Кількість безробітних на обліку, осіб Рівень укомплектування вакансій, відс.
Адміністратор 350 431 82,6 272
Касир торговельного залу 282 323 75,9 268
Манікюрник 25 37 40,0 19
Перукар (перукар-модельєр) 72 151 50,0 47
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 8 31 87,5 5
Електромеханік з ліфтів 6 5 0,0 9
Бармен 216 237 68,1 120
Офіціант 325 208 53,5
Муляр 87 69 43,7
Бетоняр 77 76 64,9
Столяр 69 102 71,0
Лицювальник-плиточник 38 31 63,2
Штукатур 73 49 46,6
Маляр 70 47 30,0
Покоївка 95 93 45,3
Продавець непродовольчих товарів 454 951 82,8
Продавець продовольчих товарів 1279 1734 83,1
Машиніст (кочегар) котельні 327 310 95,4
Оператор котельні 1016 978 94,9
Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими 79 114 97,5
Швачка 227 265 66,1

Пріоритетні напрями роботи та завдання

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості у 2022 році

  Напрями роботи Завдання
1. Удосконалення діяльності центру ПТО ДСЗ Зміцнення навчально-матеріальної бази центру ПТО ДСЗ.
Підготовка ліцензійних матеріалів та матеріально-технічної бази центру ПТО ДСЗ до ліцензування професії (перукар (перукар-модельєр).
Створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу.
Проведення моніторингу працевлаштування здобувачів освіти за професіями.
2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних Продовження впровадження дуальної, дистанційної та змішаної форми навчання.
Постійне оновлення навчальних планів та програм відповідно до потреб роботодавців.
Використання інноваційних форм та методів навчання
Підготовка навчального закладу до атестації
Співпраця з роботодавцями.
3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ЦПТО ДСЗ Завершення створення майстерні для перукарів.
Оновлення матеріально-технічної бази центру ПТО ДСЗ: придбання виробничого обладнання, меблів, комп’ютерної техніки; навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладдя для навчальних цілей (за умови фінансування).
4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників центру ПТО ДСЗ Підбір якісного викладацького складу для організації навчального процесу
Атестація педагогічних працівників
Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Розробка педагогічними працівниками методичних матеріалів
Залучати до навчального процесу позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання
5. Профорієнтаційна робота Участь у різноманітних профорієнтаційних заходах для безробітних, молоді, осіб з особливими освітніми потребами та ін. для забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників