Home » Звіт про діяльність за 2023 рік

Звіт про діяльність за 2023 рік

Звіт про діяльність Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 2023 рік.

 1. Стан виконання плану роботи Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ за 2023 рік за основними показниками

Впродовж 2023 року в умовах воєнного стану діяльність колективу Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ була зосереджена передусім на створення безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення доступності та безперервності навчання з різною безпековою ситуацією та виконання основних завдань, передбачених планом роботи закладу на навчальний рік.

Для досягнення освітніх цілей головними напрямками діяльності педагогічного колективу центру були і залишаються:

 • організація безпечного і якісного освітнього процесу;
 • оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив потреб ринку праці;
 • впровадження сучасних інноваційних та педагогічних технологій, спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів освіти;
 • модернізація технологій та методів викладання;
 • удосконалення змісту і структури навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням нових реалій сьогодення;
 • оновлення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень сучасним обладнанням;
 • вдосконалення технологій дистанційної освіти та змішаного навчання;
 • використання дуальної форми навчання.

Колектив працював над виконанням плану обсягів навчання за замовленням Івано-Франківського, Закарпатського, Тернопільського, Чернівецького та Хмельницького обласних центрів зайнятості, збереженням обсягу контингенту здобувачів освіти, удосконаленням організації освітнього процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу для підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності робітничих професій.

Організація діяльності центру здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року. Відповідно до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорі. У 2023 н.р. проведено 7 засідань педагогічних рад. Протягом року   робочі навчальні плани, програми, поурочно-тематичні плани, плануюча документація до ДКА та ряд інших документів із ліцензованих професій постійно погоджувалася з роботодавцями та замовниками кадрів. Питання виконання навчальних програм, якість проведення професійно-теоретичних та професійно-практичних уроків адміністрація центру контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2023 навчальний рік виконано. Середній бал успішності здобувачів освіти по центру за 2023 н.р. становить 8,7. Аналіз результатів успішності показав, що в цілому у центрі навчаються здобувачі освіти, які мають достатній рівень навчальних досягнень 69% та високий рівень навчальних досягнень 31%.

З метою контролю за якістю навчання здобувачів освіти систематично проводилися контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки. Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надавали регулярні моніторингові дослідження та аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти.

Викладачі використовували сучасні ІКТ очного, дистанційного, змішаного навчання.

Формування контингенту на 2023 навчальний рік здійснювалось  відповідно до ліцензованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей закладу освіти, відповідно до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками. План набору здобувачів освіти на навчання у 2023 році виконаний в обсязі 3109 осіб.

Також впродовж року зберігалась  динаміка запровадження дуальної форми навчання, зокрема з професії молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими. Загальна кількість здобувачів освіти, які проходили навчання за дуальною формою, становить 60 осіб усі вони навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб.

На належному рівні у центрі здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та програм. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснювалось у лабораторіях, а також на робочих місцях в умовах виробництва.

Навчально-виробничий процес у центрі здійснювався відповідно до Державних стандартів ПТО та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульних компетентностях.

Впродовж року Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти працював над розробкою нових  навчальних планів та програм з підвищення кваліфікації за освітніми програмами на замовлення роботодавців Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Обсяг замовлення здобувачів освіти за професіями на 2023 рік становив 360 осіб і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та відповідно до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями – замовниками кадрів, а саме 256 угоди було укладено з юридичними та фізичними-особами підприємцями на навчально-виробниче навчання та практику.

Виробнича практика здобувачів освіти була організована та проведена на робочих місцях підприємств та закладів згідно з укладеними договорами під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців.

Теоретичні заняття проводились з використанням очної, дистанційної або змішаної форми навчання.

Впродовж  2023 року  навчання проходили 3109 здобувачів освіти (в т.ч. 486 осіб навчалися за професіями, 2623 особи підвищили кваліфікацію за освітніми програмами). Відсоток відрахованих здобувачів освіти становить – 0,3. Рівень працевлаштування – 99%.

Навчання проводилось для безробітних осіб Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та  Закарпатської областей, а також підприємств, організацій, установ, приватних осіб на договірних умовах.

Навчання за професією та підвищення кваліфікації за освітніми програмами проходили 490 осіб з інших регіонів, зокрема Тернопільської області – 69 осіб, Чернівецької області – 135 осіб, Закарпатської області – 68 осіб та Хмельницької області – 218 осіб.

Відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами про надання платних освітніх послуг організовано навчання для 1206 осіб. Із них – 279 осіб проходили професійно-технічне навчання та перепідготовку, в тому числі 133 особи навчалися за ваучерами: 117 осіб – за професією «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими»; 91 особа – за професією «Оператор котельні»; 47 осіб – за професією «Машиніст (кочегар) котельні»; 15 осіб – за професією «Продавець продовольчих товарів»; 9 осіб – за професією «Продавець непродовольчих товарів». Підвищували кваліфікацію за освітніми програмами 927 осіб, зокрема 296 осіб – за напрямом «Навчання з питань охорони праці посадових осіб»; 317 осіб – за напрямами «Обслуговування котелень на газоподібному та твердому паливі» та «Обслуговування котелень на газоподібному паливі»; 196 осіб – «Мікрогрант: написання бізнес-плану»;  6 осіб – за напрямом «Організація трудових відносин в умовах воєнного стану»;  102 особи – «Основи домедичної допомоги в умовах воєнного стану»; 10 осіб – «Основи бізнес-планування».

Після закінчення навчання всім здобувачам освіти видано документи державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, за потребою посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також посвідчення про підвищення кваліфікації за освітніми програмами.

Особлива увага була зосереджена на професійній орієнтації та психологічній підтримці безробітних, в тому числі зі статусом ВПО, УБД та особам з інвалідністю, їх соціальній адаптації і підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Так, впродовж 2023 року 41 особа з числа ВПО, 9 осіб з числа УБД та 166 осіб з інвалідністю пройшли навчання в Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ.

Також в 2023 році проведено навчання для 16 осіб  з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за двома освітніми програмами, а саме «Основи бізнес-планування» та «Організація трудових відносин в умовах воєнного стану» в рамках реалізації експериментального проєкту щодо навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Відповідно до діючих нормативних законів і актів здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Центрі ПТО ДСЗ. Основним завданням служби з охорони праці є створення на кожному робочому місці здорових та безпечних умов праці;  забезпечення безпечної експлуатації обладнання; зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму і професійних захворювань; покращення профілактичної роботи щодо виробничого та побутового травматизму; забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу.

Щорічно службою охорони праці розробляються заходи з покращення охорони праці та техніки безпеки, попередження травматизму серед здобувачів освіти і працівників, заходи з пожежної безпеки серед слухачів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи провідного інженера з охорони праці на місяць.

 1. Стан виконання планових показників професійного навчання та працевлаштування безробітних, тривалість зайнятості

З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ здійснювалась організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  за професіями та підвищення кваліфікації за освітніми програмами здобувачів освіти за направленнями філій обласних центрів зайнятості регіону.

Впродовж року заклад освіти оперативно реагував на потреби ринку праці. Здійснював професійне навчання за 8 проліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими та організовував підвищення кваліфікації за освітніми програмами: організація трудових відносин в умовах воєнного стану; основи фермерського господарства; основи психології та взаємовідносин в колективі в умовах воєнного стану; особливості вирощування та догляд за плодовими деревами і ягідними кущами; сучасні технології виготовлення силікатної та керамічної цегли; безпечне ведення робіт на сільськогосподарських та комунальних підприємствах; школа фермерства; технологія вирощування лісових культур та безпека проведення лісокультурних робіт; виконання робіт на сучасних РРО; організація діяльності з обслуговування відвідувачів та створення для них комфортних умов; школа фермерства; сучасні технології вирощування овочевих культур; обслуговування котелень на газоподібному паливі;    обслуговування котелень на твердому палив; обслуговування котелень на газоподібному та твердому паливі; організація харчування дітей у навчальних закладах; мікрогрант: написання бізнес-плану; основи домедичної допомоги в умовах воєнного стану; навчання з питань охорони праці посадових осіб; основи бізнес-планування.

 1. Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій у освітній процес

В умовах освітніх реформ особливе значення у професійній освіті набула інноваційна діяльність, спрямована на ведення різних педагогічних нововведень. Вона охопила всі сторони дидактичного процесу: форми його організації, зміст і технології навчання, навчально-пізнавальну діяльність. До інноваційних технологій відносять: інтерактивні технології навчання, технологію проєктного навчання і комп’ютерні технології.

Інноваційні технології навчання, що відображають суть майбутньої професії, формують професійні якості фахівця, є своєрідним полігоном, на якому можуть відпрацьовуватися професійні навички в умовах, наближених до реальних.

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативно правовими документами, є доступ до якісної освіти. Тому незважаючи на умови воєнного стану технології та методи викладання невпинно модернізуються зокрема впровадження інноваційних форм та методів навчанням, виробничих технологій в навчально-виробничий процес є одним із пріоритетних завдань Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Із розвитком цифрової трансформації у сфері професійної освіти пророблена  комплексна робота з впровадження дистанційної освіти зокрема на платформі Google Classroom (вдале поєднання інструментів Google Docs, Google Drive, Google Meet). Створено класи на платформі Google Classroom із дистанційного навчання, які дають можливість викладачам, майстрам виробничого навчання розміщувати навчальний матеріал відповідно до навчальної програми, здійснювати контроль за виконанням завдань, надавати консультації. Матеріали для навчання здобувачів освіти готували викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО ДСЗ. Викладачі та майстри виробничого навчання працювали з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань, доступ до яких надано слухачам конкретно до професії та предмету. Організовувалось проведення виробничого навчання в програмі Google Meet: створено навчальні групи в Viber для розміщення навчальної інформації, розкладу, видачі домашнього завдання.

Методичною службою постійно організовуються семінари, тренінги, вебінари, майстер-класи, практикуми з розвитку професійних компетентностей, набуття нових  та вдосконалення раніше набутих професійних навичок, вивчення нових форм та видів професійного зростання.

Також в рамках школи молодого викладача та майстра виробничого навчання проводяться практичні семінарські заняття, науково-практичні конференції, творчі педагогічні майстерні та ряд інших заходів з метою консультативної допомоги від педагогів-наставників, формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності протягом навчального року проводились взаємовідвідування уроків, де педагоги змогли продемонструвати цікаві прийоми і форми роботи. Переважна більшість педагогів на своїх уроках впроваджують інноваційні технології, готуючись до уроків, використовують не лише методичну літературу, матеріали фахових видань, а й Інтернет ресурси.

Впродовж року робота  навчального закладу спрямована на  підвищення рівня цифрової компетентності педагогічних працівників, що свідчить проходження онлайн-уроків, презентацій, тренінгів з цифрової компетентності, що несе за собою їх самовдосконалення, бажання вчитися нового, удосконалювати професійну майстерність, застосовувати набуті знання педагогічній практиці, що забезпечує підвищення якості освіти.

Постійно здійснюється самоосвітня діяльність, яка сприяє підвищенню компетентності педагога. Це свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково – поступовий.

Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

На сьогоднішній день колектив Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ нараховує 10 педагогічних працівників, з них 9 осіб – штатні працівники, 1 – викладач-сумісник, з яких 3 мають педагогічні звання. Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту.

Курси підвищення кваліфікації в 2023 році пройшли:

 • 5 педагогічних працівників Центру успішно завершили курси підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти», відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації.

Також впродовж року працівники Центру проходили онлайн-курси, тренінги, вебінари, а саме:

 • 1 працівник Центру успішно завершив онлайн-курс тренінгів з «Особливості роботи та адміністрування навчальної платформи Moodle0» в межах проєкту Skills4Recovery;
 • 6 працівників Центру успішно завершили онлайн-курс тренінгів з «Опанування функціоналу навчальної платформи Moodle0» в межах проєкту Skills4Recovery;
 • 2 працівники Центру успішно завершили онлайн-курс «Застосування технологій в умовах війни» та «Інженер БПЛА. Базовий курс», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
 • 2 працівники Центру успішно завершили спеціалізований курс «Оператор агродрона»;
 • 1 працівник Центру успішно завершив курс тренінгів за темою «Психологічні проблеми суб’єктів дистанційного навчання» у закладі післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості»;
 • 1 працівник Центру успішно завершив курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
 • 1 працівник Центру пройшов онлайн-тренінг «Встановлення контакту і довіри у спілкуванні з ветеранами під час їх навчання», організований в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України»;
 • 1 працівник Центру пройшов курс вебінарів: «Які прийоми домедичної допомоги можуть врятувати життя», «Безпека у роботі у воєнний стан», «Як забезпечити професійний розвиток фахівця з охорони праці», «Завдання служби охорони праці наприкінці та на початку року», через платформу «Служба охорони праці»;
 • 5 працівників Центру прослухали цикл вебінарів «Створення імерсивного навчального контенту» (VR/AR).

Також для забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів і програм крім штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Отже, впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих технологій, є результативне, оскільки суттєво поліпшує мотивацію здобувачів освіти до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і зацікавленість.

 1. Удосконалення навчально-матеріальної бази

Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ – це сучасний заклад освіти, де обладнані сучасні навчальні аудиторії та лабораторії (лабораторія інформаційних технологій, лекційна зала, кабінет організації готельної справи, кабінет охорони праці, кабінет основ медичних знань, кабінет торговельних дисциплін). Усі навчальні аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, зокрема сучасною комп’ютерною і мультимедійною технікою (комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, телевізори Smart TV з доступом до інтернету тощо).

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та за кошти отримані від надання платних освітніх послуг адміністрацією навчального закладу протягом 2023 року придбано обладнання і предмети довготривалого користування, а саме: придбано нове контрольно-касове обладнання ЕККА МІНІ-Т400 МЕ КСЕФ (версія 4101-4) – 8 шт., фіскальний принтер МІНІ-ФП 54.01Е – 2 шт., сканер штрих коду ручний UNS BS-1201 TITAN 2D RS-232 – 3 шт., підставки для сканера штрих коду – 6  шт., манекен-торс професійний PRESTAN (дорослий з рухомою головою) – 1шт., манекен професійний PRESTAN – 1 шт., веб-камери Logitech WebCam C270HD – 2 шт., ДБЖ 800 VA Logic Power LPY-W-PSW-800VA+(560 Вт) – 1 шт., картридж Xerox B305/B310/B315 Black 8K – 2 шт., кондиціонер Digital 24 inverter – 1шт.

Також отримано благодійну допомогу згідно програми розвитку ООН, а саме: ноутбуки – 3 шт., комп’ютерна мишка – 3 шт., навушники з мікрофоном –3 шт.

Усі кабінети доукомплектували сучасними меблями та інвентарем.

 1. Участь у міжнародних та інших проєктах

Впродовж 2023 року працівники Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ брали участь у різних проєктах, а саме:

 • Skills4Recovery, який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням Федерального Уряду Німеччини в Україні;
 • USAID “Економічна підтримка України”, наданий через Агенство США з міжнародного розвитку;
 • участь у проєкті «Для Профі» разом із Державним центром зайнятості у межах проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб»;
 • участь у різних проєктах з реалізації зайнятості внутрішньо переміщених осіб в питанні працевлаштування та психологічної адаптації до нових умов життя; послуг з професійного навчання та забезпечення професійної реалізації людини відповідно до її прав, здібностей та гендерних особливостей; побудови процесу навчання, особливості навчання, неформальне навчання в процесі соціальної адаптації, формування навичок стресостійкості, встановлення контакту та комунікації з учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, та іншими людьми, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.
 1. Аналіз фінансової діяльності

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється Державним центром зайнятості за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд).

Обсяг фінансування для забезпечення належної господарської діяльності закладу освіти здійснюється відповідно до затвердженого кошторису видатків Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ.

Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість здобувачів освіти і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу. Зводиться загальний Кошторис видатків Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в Державний центр зайнятості. Після чого ДЦЗ погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансування навчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом «знизу вгору».

Кошторисом видатків Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на 2023 рік (зі змінами) затверджено видатки в сумі 7 933,2 тис. грн, в тому числі “Оплата праці” – 4 860,1 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 388,7 тис. грн, на забезпечення господарської діяльності (оплата послуг) – 1223,6 тис. грн, видатки на відрядження – 31,9 тис. грн та оплата комунальних послуг – 347,7 тис. грн  інші поточні видатки – 12 тис. грн.

У 2023 році Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  профінансовано кошти в сумі 7505,8 тис. грн. Касові видатки Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ для забезпечення виконання покладених на нього функцій та утримання за звітний період становлять 7 505,8 тис. грн, що становить 94,6% виконання кошторису видатків на 2023 рік.

Капітальні видатки  у кошторисі не передбачалися.

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ також  проводить професійне навчання осіб на платній основі. Кошторисом доходів і видатків від надання платних освітніх послуг на 2023 рік затверджено доходи в сумі 2350,7 тис. грн.

В процесі господарської діяльності 2023 року на платній основі навчалося 1206 осіб. В звітному періоді надходження від наданих платних послуг становлять  1768,6 тис. грн,  безоплатно отримані основні  засоби як благодійна допомога – 408,5 тис. грн. Враховуючи залишок котів на початок року загальна сума доходів становить 2350,7 тис. грн. Вилучено з доходів цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта основних засобів – 73,4 тис. грн. Тобто за рахунок коштів отриманих від надання платних освітніх послуг поповнено матеріально-технічну базу Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ на 73,4 тис. грн, а саме придбано кондиціонери для облаштування навчальних кабінетів та майстерень.

 1. Аналіз сильних та слабих сторін, можливостей та ризиків 

Сильні сторони навчального процесу:

 • зарахування здобувачів освіти на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • навчання (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) без перерви на канікули;
 • використання різних форм та видів навчання;
 • використання дуальної форми навчання;
 • можливість організації навчання за індивідуальною формою;
 • оптимальні терміни навчання;
 • використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційні технології;
 • відсутність психологічних бар’єрів та комфортна атмосфера для навчання людей різного віку, зокрема старшого віку;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • висококваліфікований викладацько-педагогічний склад викладачів;
 • залучення роботодавців до розробки навчальних планів та програм;
 • участь роботодавців у державній кваліфікаційній атестації;
 • максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми погоджуються з представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • фінансова підтримка здобувачів освіти під час навчання – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • висока імовірність працевлаштування.

Слабкі сторони:

 • перехід на нові державні стандарти збільшить термін навчання;
 • нормативна база професійної (професійно-технічної) освіти не враховує специфіки роботи навчального закладу служби зайнятості;
 • відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за напрямками навчання;
 • робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп здобувачів освіти вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • низький рівень оплати праці позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

Можливості:

 • достатність людських ресурсів в окремих районах області;
 • залучення до викладання позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання, що мають як педагогічний і практичний досвід роботи на виробництві за професією;
 • впровадження інноваційних форм та методів навчання;
 • впровадження сучасних виробничих технологій у освітній процес;
 • використання у освітньому процесі новітніх педагогічних технологій;
 • постійне підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 • стабільність фінансування;

Загрози:

 • воєнний стан;
 • низький рівень народжуваності;
 • високий рівень трудової міграції населення;
 • низька популярність робітничих професій;
 • довготривала процедура ліцензування нових професій;
 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону;
 • незбалансовані ставки заробітної плати обмежують можливість залучення до навчального процесу позаштатних майстрів виробничого навчання.
 1. Аналіз ринку праці на рік складання плану в цілому в регіоні

Івано-Франківщина є одним із найбільш привабливих та популярних туристично-рекреаційних регіонів України.

У 2024 році пріоритетом є створення  умов для зростання частки туризму у валовому регіональному продукті, збереження статусу Івано-Франківської області як лідера внутрішнього туризму України, створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу, що сприятиме створенню нових робочих місць та зайнятості населення.

Зокрема, особлива увага приділяється:

–  покращенню існуючих туристичних продуктів;

–  проведенню досліджень з метою визначення потреб галузі в кадрах;

–  підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;

– підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних  галузей, розвиток туристично-просвітницької діяльності серед населення.

На сьогоднішній день туристична галузь області вимагає підготовки покоївок, адміністраторів, барменів, офіціантів.

Головною метою регіональної промислової політики у 2024 році є комплексна реалізація організаційних, правових та економічних заходів для стабілізації промислового розвитку області, сприяння структурним змінам у роботі бізнес-середовища через енергетичну модернізацію, реалізацію інвестиційних проєктів, розвиток індустріальних парків, подолання негативних наслідків, спричинених військовою агресією російської федерації, адаптації до роботи в умовах війни, супровід та підтримка релокованого бізнесу на території області.

Зокрема, службою зайнятості налагоджено співпрацю з роботодавцями, які перемістили свою діяльність в Івано-Франківську область з територій України, де ведуться бойові дії або де є загроза бойових дій.

Розвитку реального сектора економіки, промислового комплексу області у 2024 році сприятиме:

 • залучення інвестицій з метою стабілізації обсягів промислового виробництва, запуск нових виробництв, модернізація виробництв, зокрема,
 • забезпечення підтримки релокованих підприємств для відновлення функціонування та збереження робочих місць на нових локаціях;
 • відновлення виробництва хімічної продукції ;
 • залучення вільних площ промислових об’єктів державної власності, для використання з метою відновлення виробництва та розміщення нових підприємств;
 • розбудова мережі індустріальних парків як основних майданчиків для залучення інвестиційних ресурсів та створення нових робочих місць. Працівниками філій Івано-Франківського обласного центру зайнятості проводяться обстеження підприємств, установ та організацій області, в тому числі основних ринкоутворюючих підприємств, для виявлення і прогнозування обсягів зареєстрованого ринку праці області та вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі перспективної потреби роботодавців в кадрах. Також вивчаються перспективи розвитку регіонального ринку праці на підставі даних обласних та місцевих органів влади.

Пріоритетними напрямками економіки області і надалі буде розвиток будівельної галузі, яка потребуватиме мулярів, бетонярів, столярів, лицювальників-плиточників, штукатурів, малярів, електромонтерів тощо.

Також на ринку праці Івано-Франківської області у 2024 році існуватиме стала потреба у працівниках сфери послуг, зокрема продавцях продовольчих та непродовольчих товарів, продавцях-консультантах, касирах торговельних залів, операторах котелень тощо.

Напрями роботи Завдання
1. Удосконалення діяльності центру ПТО ДСЗ Зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень відповідно до змін у законодавстві, оновлених державних стандартів, вимог роботодавців
Удосконалення матеріально-технічної бази для професій, які будуть ліцензуватися
Здійснення заходів щодо оснащення кабінетів, майстерень, лабораторій, обладнанням, устаткуванням, інвентарем, сировиною та дидактичними засобами навчання
Проведення заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог сучасного виробництва
Проведення моніторингу працевлаштування здобувачів освіти за професіями.
2. Забезпечення якісного професійного навчання здобувачів освіти Постійне оновлення  комплексно-методичного забезпечення з ліцензованих професій Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на базі нових державних стандартів
Постійне оновлення та корегування навчальних планів та програм за професіями та освітніми програмами відповідно до діючих вимог замовників робітничих кадрів
Продовження впровадження дуальної, дистанційної та змішаної форми навчання
Використання новітніх технологій, інноваційних форм та методів навчання
Співпраця з роботодавцями
3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ЦПТО ДСЗ Оновлення матеріально-технічної бази центру ПТО ДСЗ придбання виробничого обладнання, меблів, комп’ютерної техніки, навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладдя для навчальних цілей (за умови фінансування)
4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників центру ПТО ДСЗ Підбір якісного викладацького складу для організації навчального-виробничого процесу
Атестація педагогічних працівників
Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Залучати до навчального процесу позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання
5. Профорієнтаційна робота Участь у різноманітних профорієнтаційних заходах для безробітних, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з обмеженими можливостями, молоді щодо освітніх послуг Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ