Home » Правила прийому

Правила прийому


Правила прийому до Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості


 

1. До Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленнями міських, міськрайонних та районних філій центрів зайнятості, а також особи, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій, та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, та мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

2. Прийом до Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ здійснюється в порядку, що затверджується директором Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ за відповідним погодженням з обласним центром зайнятості згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 №441 (2 07/09-06), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 №790/12 664.

3. Безробітні громадяни України, які направлені на навчання міськими, міськрайонними чи районними філіями Івано-Франківського обласного центру зайнятості, при вступі до Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ користуються рівними правами.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі до Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ користуються рівними правами з громадянами України. Права інших іноземців на здобуття професійно-технічної освіти регулюються чинним законодавством.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Зарахування на навчання інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися безробітні, працюючі робітники та інші особи, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту.

4. Здобуття професійно-технічної освіти у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ здійснюється за денною формою навчання та, при необхідності, за індивідуальною, дистанційною або дуальною формами. Слухачі зараховуються до Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ без вступних випробувань. Зарахування до Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ оформляється наказом директора Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

5. Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ протягом 5 днів з початку навчального процесу направляє філіям центрів зайнятості підтвердження (відривний корінець) про прийом безробітного на навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, – копію наказу про зарахування слухача на навчання.

Витрати, пов’язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, як таких, що шукають роботу, оплачує державна служба зайнятості.

6. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 5 днів (термін навчання понад 1 місяць) від дня їх початку, відраховуються з Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

У разі припинення професійного навчання без поважних причин слухач повинен відшкодувати згідно з чинним законодавством державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

У разі пропусків занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальної програми навчальний заклад письмово повідомляє про це службу зайнятості і вирішує з нею питання щодо відрахування слухача.

7. Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватних осіб, є заява особи та укладений договір між нею та Івано-Франківським центром ПТО ДСЗ, в якому визначається порядок надання послуг, розмір і терміни оплати за надану послугу згідно з наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України „Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами” від 27.10.1997 №383/239/131, зареєстрованого в Міністерстві України за №596/2400 від 12.12.1997.

8. Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ вносить запис до трудової книжки слухача або видає довідку про термін його навчання на підставі наказів про зарахування на навчання та відрахування згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, що затверджена в установленому порядку.

Внесення відомостей до трудової книжки слухача Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ здійснюється після запису філіями центру зайнятості про припинення виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання.

У графі 3 робиться запис: „Зарахований на навчання за професією (напрямом)…”

У графі 4 зазначається на підставі чого внесено запис (дата і номер наказу).

Після цього робиться відповідний запис центром зайнятості: „Розпочато виплату матеріальної допомоги у період професійного навчання…”

Після завершення навчання на підставі наказу на відрахування робиться запис в графі 3: „Відрахований (на) у зв’язку з закінченням навчання”, в графі 4 зазначається дата і номер наказу, підпис керівника та печатка Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

9. Контроль за дотриманням правил прийому здійснюється директором Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.