Home » Звіт про діяльність за 2020 рік

Звіт про діяльність за 2020 рік

Звіт про діяльність
Івано-Франківського центру професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості за 2020 рік

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у своїй діяльності керується Конституцією України; Законами України: «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про зайнятість населення»; «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад»; «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»; нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Державними стандартами професійно-технічної освіти за ліцензованими професіями.
У 2020 н.р. колектив Центру ПТО ДСЗ ставив за мету виконання таких завдань:
• забезпечення виконання замовлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості на підготовку кваліфікованих робітників; підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до соціально незахищених категорій населення, за рахунок професійного навчання на конкретні робочі місця. Професійним навчанням охоплено насамперед соціально незахищені верстви населення, зокрема, учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи, люди з обмеженими фізичними можливостями, неповнолітні громадяни, а також особи без професії;
• підтримання належної якості освітніх послуг, розширення переліку ліцензованих професій та напрямів навчання безробітних відповідно до запитів регіонального ринку праці;
• покращення, осучаснення, оновлення та створення нових навчально-методичних комплексів для ліцензованих професій, доповнення та пристосування навчально-методичної документації для забезпечення навчально-виробничого процесу в умовах запровадження карантину;
• покращення якості навчання безробітних шляхом тісної співпраці з роботодавцями за різними галузевими напрямами, подальше забезпечення здобувачів освіти місцями для проходження виробничої практики з перспективою майбутнього працевлаштування;
• аналіз, опрацювання та впровадження у навчально-виробничий процес новітніх педагогічних технологій і досвіду роботи навчальних закладів регіону, ЦПТО ДСЗ;
• організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру з метою підвищення їх професійного рівня, здійснення інноваційної педагогічної діяльності;
• активна співпраця з науковими, методичними установами і організаціями, іншими навчальними закладами, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами з питань удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом;
• проведення роботи щодо психологічної підтримки безробітних, їх соціальної адаптації та професійної самовизначеності і реалізації.
Головними принципами, які покладені в систему управління педагогічним колективом Центру, є :
1. Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого колективу, покращення якісного складу працівників навчального закладу.
2. Створення сприятливих умов роботи колективу, направлених на самореалізацію кожного працівника на робочому місці.
3. Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.
Діяльність Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості спрямована на надання освітніх послуг дорослому населенню, безробітним Прикарпатського та інших регіонів України та забезпечення доступу безробітних до якісного професійного навчання. Згідно з переліком ліцензованих професій та ліцензійних обсягів Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ здійснює прийом на професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за направленням філій Івано-Франківського, Тернопільського, Чернівецького, Хмельницького та Закарпатського обласних центрів зайнятості, підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб на договірних умовах.
Впродовж звітного року Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ співпрацював з Івано-Франківським обласним центром зайнятості, його філіями, з Івано-Франківським міським центром зайнятості, з роботодавцями, державними установами та громадськими організаціями підтримки малого та середнього бізнесу, управлінням професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної політики, навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти з метою забезпечення доступності професійної освіти безробітним та іншим соціально незахищеним верствам, надання випускникам навичок, необхідних для успішного працевлаштування в регіоні. Відповідно до ліцензії, виданої Державною акредитаційною комісією, підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями: «Адміністратор», «Касир торговельного залу», «Машиніст (кочегар) котельні», «Оператор котельні», «Покоївка», «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Продавець непродовольчих товарів», «Продавець продовольчих товарів». Підготовка кваліфікованих робітників за даними професіями здійснюється згідно вимог чинного законодавства України про професійну (професійно–технічну) освіту на основі державних стандартів П(ПТ)О. Робочі навчальної плани і програми відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик з даних професій. Освітній процес в навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану роботи Центру на 2020 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетної програми. В Центрі ПТО ДСЗ проводяться засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, які діють на підставі затверджених Положень, розроблених у відповідності до чинного законодавства. Засідання проводяться відповідно до річного плану роботи навчального закладу. Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі щомісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень з питань контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень та коштів від надання послуг на платній основі.
З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ здійснювалась організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів за направленнями районних, міських та міськрайонних центрів зайнятості, філій обласних центрів зайнятості за кошти страхового Фонду на випадок безробіття, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.
Впродовж року навчальний заклад оперативно реагував на потреби ринку праці. Здійснював професійне навчання за 8 проліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими. При організації навчально-виробничого процесу використовувалися елементи дуального та дистанційного навчання.
За 2020 рік навчання пройшли 3855 здобувачів освіти, з них – 3529 осіб підвищили кваліфікацію, 326 осіб – навчалися за професіями.
За направленнями Івано-Франківської обласної служби зайнятості навчання за професіями пройшли 236 здобувачів освіти та з числа слухачів курсів підвищення кваліфікації завершили навчання 3519 осіб, з яких працевлаштовано 99%.
Підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення, в тому числі 1160 осіб із інших регіонів, зокрема Тернопільської області – 575 осіб, Чернівецької області – 48 осіб та Хмельницької області – 537 осіб.
Відсоток відрахованих – 0,3%; рівень працевлаштування слухачів після закінчення навчання в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ – 99%.
Особлива увага була зосереджена на професійній орієнтації та психологічній підтримці безробітних, в тому числі зі статусом АТО, ВПО та осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх соціальній адаптації і підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Так, впродовж 2020 року 4 особи з числа ВПО, 20 осіб з числа АТО та 278 осіб з обмеженими фізичними можливостями пройшли навчання в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ.
Перевагою навчання у Центрі є не лише отримання нової професії, а й можливість підвищити кваліфікацію за окремими компетенціями. З метою підвищення кваліфікації безробітних та подальшого обов’язкового їх працевлаштування на основі вже ліцензованих професій за замовленнями роботодавців працівниками Центру розроблено навчальні плани та програми різноманітних курсів цільового призначення. Термін навчання короткотермінового підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення встановлювався із врахуванням мети та складності навчання від 24 до 70 годин.
Останні роки Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приділяє особливу увагу наближенню освітніх послуг до місць проживання безробітних з метою забезпечення доступу до професійного навчання мешканців віддалених районів та сіл області.
Найбільш доступними даними, що дозволяють зробити висновок про результативність роботи навчального закладу, є обсяги професійного навчання та рівень працевлаштування випускників після закінчення навчання. Станом на 01 січня 2021 року рівень працевлаштування випускників Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ із числа безробітних становить 99 відсотків.
Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти тісно пов’язане з рівнем кваліфікації та майстерності педагогічного колективу. В цьому навчальному році наш колектив відзначив 11–річчя з дня створення.
Кадровий склад педагогічних працівників ЦПТО ДСЗ станом на 31.12.2020 складає 10 педагогічних працівників, із них – 1 викладач професійно-теоретичної підготовки (працює за сумісництвом), 5 майстрів виробничого навчання, методист, заступник директора з навчально-виробничої роботи та заступник директора з навчально-методичної роботи. З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педпрацівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи щороку проводиться атестація педпрацівників. У 2020 році атестувалися 3 педагогічних працівників, із них – 2 майстри виробничого навчання: Давиденко О.Б. – підтвердила раніше присвоєне педзвання «майстер виробничого навчання І категорії» і 14 тарифний розряд, а також, як викладачу, їй встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Криховецька Л.І. – присвоєно педзвання «майстер виробничого навчання І категорії» і 14 тарифний розряд. За підсумками атестації 1 викладач підвищив кваліфікаційний рівень.
На сьогоднішній день якісний склад педпрацівників Центру ПТО ДСЗ складає: кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання викладач-методист – 1 особа, спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання старший викладач – 1 особа, спеціаліст І категорії – 2 особи, відмінник освіти України – 1 особа, майстер в/н І категорії – 2 особи, майстер в/н – 3 особи. За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям. Курси підвищення кваліфікації за звітний період пройшов 1 викладач, стажування на підприємстві – 5 майстрів в/н. Майстри виробничого навчання під час проходження здобувачами освіти виробничої практики на підприємствах міста та області вивчають нові види обладнання. Це позитивно впливає на рівень підготовки здобувачів освіти. Результати стажування підтверджено відповідними документами.
Для забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів і програм крім штатних педагогів до викладацької діяльності в Центрі залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації. Серед них – викладачі вищої категорії, викладачі-методисти – Майдан Лілія Василівна, Шутка Віра Іванівна, Сметанюк Галина Львівна, викладачі першої категорії – Гриник Юлія Іванівна, викладачі Глаголюк Вікторія Василівна, Абрамик Степан Петрович, Глібчук Богдан Ярославович, Бойчук Григорій, Кобилянський Михайло Васильович. Кількість викладачів, які працювали у 2020 році за цивільно-правовими договорами, становить близько 200 осіб, разом з тим всі проходять підвищення кваліфікації за основним місцем роботи.
Методична робота в Центрі ПТО ДСЗ за звітний період організована і проводиться на основі Положення про методичну роботу, Положення про методичний кабінет та інших нормативно-правових документів, є самостійним розділом річного плану роботи, в якому передбачено основні напрями роботи, направлені на надання практичної допомоги та сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання. Складовою частиною є колективна, групова та індивідуальна форми роботи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед навчальним закладом і втілюються у різних формах, різними методами та засобами. У 2020 році проведено 5 засідань педагогічних рад, під час роботи яких висвітлювалися нормативні документи, інструктивно-методичні листи, основні напрямки діяльності, розпорядження і накази, розглядалися новини педагогічної преси, новини інтернету, сайту МОН України та питання щодо організації і здійснення навчання безробітних, аналіз якості навчання здобувачів освіти та допуск до Державної кваліфікаційної атестації, стан викладання предметів і виконання навчальних планів і програм, проходження виробничої практики.
Відповідно налагоджена робота з молодими майстрами виробничого навчання з метою їх професійної адаптації, розвитку і вдосконалення професійних компетенцій. У 2020 навчальному році викладачі та майстри виробничого навчання працювали над оновленням КМЗ відповідно до діючих стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Ця робота триває і надалі тому, що ми працюємо за новими стандартами на модульнокомпетентнісному підході. Організація вимушеного дистанційного навчання стала викликом для всіх учасників освітнього процесу нашого закладу. Так з 13 березня 2020 року навчальний процес перейшов на дистанційне навчання. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім непросто. Перед адміністрацією та педпрацівниками постало ряд завдань, які потрібно було вирішувати: коригування розкладу занять на період карантинних заходів, розміщення розкладу занять, електронних версій підручників, навчальних посібників на сайті нашого закладу, організація навчання на платформі GoogleClassroom.
Створено класи на платформі GoogleClassroom із дистанційного навчання, які дають можливість викладачам, майстрам виробничого навчання розміщувати навчальний матеріал відповідно до навчальної програми, здійснювати контроль за виконанням завдань, надавати консультації. Матеріали для навчання слухачів готували викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО ДСЗ. Викладачі та майстри виробничого навчання працювали з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань, доступ до яких надано слухачам конкретно до професії та предмету. Організовувалось проведення виробничого навчання в програмі Zoom: створено навчальні групи в Viber для розміщення навчальної інформації, розкладу, видачі домашнього завдання. Постійно оновлюється база навчально-методичної літератури авторських напрацювань наших педпрацівників, зокрема, у цьому навчальному році. Загалом електронна база навчально-методичних напрацювань налічує 72 методичних посібника, 16 – цьогорічні напрацювання. Бібліотечний фонд ЦПТО ДСЗ становить біля 1000 підручників для здобувачів освіти. Тобто наш навчальний заклад забезпечений підручниками в повному обсязі. Систематично проводиться підписка на журнали та газети. Так, за звітний період сума коштів на підписку складає 25 678,00 тис. грн.
Одним із основних чинників підвищення якості освіти слухачів є впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчального процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки. Станом на 31.12.2020 в Центрі ПТО ДСЗ на обліку було 42 персональних комп’ютера, з них 24 – в навчальних кабінетах, 14 – використовуються для управління та організації освітнього процесу, 4 – у бібліотеці. Всі ПК забезпечені ліцензійними операційними системами. Перехід на дистанційне навчання вніс ряд змін в інформатизацію освітнього процесу Центру ПТО ДСЗ, а саме: якісно підвищився рівень інформаційно-комунікаційної грамотності педпрацівників та здобувачів освіти; викладачі, особливо викладачі спеціальних дисциплін, та майстри виробничого навчання максимально систематизували програмний матеріал в електронному форматі (опорні конспекти, інструкційно-технологічні карти на виконання тих чи інших операцій та послідовність виконання робіт, інструкції для проведення лабораторно-практичних робіт), ознайомилися з робою на платформі GoogleClassroom; проведення онлайн конференцій, спілкування викладача чи майстра в/н в реальному часі з групою слухачів чи індивідуально. Особливо це важливо для майстра виробничого навчання, де є можливість демонстрації трудових прийомів, а також робота викладачів та майстрів виробничого навчання з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань; систематизація навчального матеріалу (із загального об’єму навчального матеріалу викладачі обирають найбільш важливе та необхідне); гнучкість графіка навчання.
Здобувачі освіти можуть самостійно вибирати і коригувати режим освоєння програми і знаходити комфортний темп, їх ніхто не буде квапити.
Заклади-партнери постійно надають необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи, створюють необхідні соціально-побутові умови і можливості для успішного виконання слухачами навчального плану, а також створюють умови для підвищення професійного рівня працівників, які здійснюють навчання слухачів.
Укладено договори про надання навчальних робочих місць та навчально-виробничих ділянок на проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики з Рожнятівською центральною районною лікарнею, Комунальним некомерційним підприємством «Тлумацький центр первинної медичної допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, Комунальним некомерційним підприємством «Перегінська районна лікарня» Рожнятівської районної ради КП НЛАЗПСМ, Олешанською сільською радою ОТГ, Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медичної допомоги” Рожнятівської районної ради, Готелем “Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ”, Туристичним комплексом “Керманич”, ТОВ “Рейкарц ІФ”, Мережею супермаркетів “Наш Край”, Магазином “Орфей”, Магазином “Синівір”, Магазином “Малятко”, Магазином “Евро Сток”, Відділом освіти Верховинської районної районної державної адміністрації, ТзОВ “ЕКО-ЕНЕРГО ТРЕЙД”, ПП “ЕНЕРГІЯ ВВ”, Державним закладом “Спеціалізований (спеціальний ) санаторій “Косів” Міністерства охорони здоров’я України, ТОВ “Косівське ремонтно-будівельне управління-5”, ДМП Івано-Франківськтеплокомуненерго. Після завершення навчання усіх слухачів працевлаштовано.
Майстрами виробничого навчання призначались кращі фахівці названих підприємств, які мають відповідну освіту.
Особливої уваги заслуговує налагодження тісних зв’язків із Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області. Спільно з їх спеціалістами розроблено навчальний план і програму для курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки». Навчання здобувачів освіти проводиться на платній основі, до викладання предметів залучаються працівники управління Держпраці. Знання здобувачів з питань охорони праці перевіряє комісія, призначена наказом управління Держпраці в Івано-Франківській області.
Відповідно до діючих нормативних законів і актів здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Центрі ПТО ДСЗ. Щорічно службою охорони праці розробляються заходи з покращення охорони праці та техніки безпеки, попередження травматизму серед слухачів і працівників, заходи з пожежної безпеки серед слухачів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи провідного інженера з охорони праці на місяць.
Впродовж 2020 року працівниками Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості проводилася профорієнтаційна робота за різними напрямками. Проведено профорієнтаційні групові заходи «День відкритих дверей» для безробітних, які перебувають на обліку у міських, міськрайонних, районних філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості та Івано-Франківському міському центрі зайнятості. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та дотримання всіх протиепідемічних заходів у закладі освіти на період карантину проводились вебінари та онлайн екскурсії у рамках якого 210 незайнятих громадян ознайомились з послугами ЦПТО ДСЗ, його можливостями щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, а також дізнались про здобуття робітничих професій, які проліцензовані навчальним закладом.
За результатами анкетування випускників Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, що проводилось впродовж вересня-грудня 2020 року, рівень задоволених навчанням в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ складає понад 98,3 відсотка опитаних.
Отже, проаналізувавши роботу за рік, можна зробити висновок про те, що в навчальному закладі створені умови для ефективного навчання, оволодіння професією, розвитку творчих здібностей слухачів і педагогів, здійснюється тісний зв’язок з роботодавцями і соціальними партнерами. Колективу Центру ПТО ДСЗ вдалося досягти значних успіхів у навчальній, виробничій та навчально-методичній роботі. Протягом 2020 н. р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління Центром, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів П(ПТ)О. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток здобувачів освіти.
Перспективні напрямки роботи навчального закладу на 2021н.р.: виконання плану роботи на 2021 рік; утримання фінансової стабільності; проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти; впровадження сучасних освітніх методів навчання (робота з організації дистанційного навчання); формування престижності робітничої професії; налагодження співпраці з навчальними закладами з роботодавцями та соціальними партнерами; підвищення соціального захисту усіх учасників освітнього процесу; забезпечення оптимального функціонування Центру ПТО ДСЗ як цілісної соціально-педагогічної системи, створивши умови для ефективної діяльності всіх його підсистем; забезпечення умов щодо вдосконалення організації та методики викладання уроків теоретичного навчання з метою індивідуального розвитку слухачів, досягнення ними належного рівня знань; створення належних умови для вдосконалення організації виробничого навчання і виробничої практики слухачів; робота над створенням навчально-матеріальної бази з професій перукар, манікюрник, візажист; сприяння впровадженню освітніх та новітніх виробничих технологій, створення ситуацій життєвого успіху; сприяння участі педагогів у освітніх програмах і заходах, зокрема, навчання на освітніх платформах, які впроваджує Інститут модернізації змісту освіти, Академія педагогічних наук України, участь у педагогічних конференціях, вебінарах, створення електронних навчальних посібників з метою підвищення педагогічної майстерності; інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій в процес теоретичної та професійної підготовки; підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та педагогічних працівників.