План роботи на 2017 рік

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЦПТО ДСЗ НА 2017 РІК

ЗМІСТ

 1. 1. Огляд середовища за 2016 рік

  1. 1.1.Опис навчального закладу
  2. 1.2.Аналіз регіонального ринку праці
  3. 1.3.Маркетинговий аналіз
  4. 1.4.Навчальний процес
  5. 1.5.Управління навчальним процесом і його організація
  6. 1.6.Фінансовий аналіз
  7. 1.7.Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків

 2. 2.Пріоритетні напрямки та цілі розвитку
 3. 3.План виконання завдань

1. Огляд середовища за 2016 рік

1.1. Опис навчального закладу

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі - Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ) розпочав свою роботу у серпні 2009 року згідно з наказом Державного центру зайнятості № 4 від 20.01.2009 р. на виконання Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування № 80 від 19.12.2008 р. та наказу Івано-Франківського обласного центру зайнятості № 20 від 17.02.2009 р. На даний час навчальний заклад розташований за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Пасічна, 14А, в орендованому приміщенні, загальною площею 309,8 кв.м. У грудні 2009 року на баланс Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ передано приміщення Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, яке знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, 23 В.

Приміщення Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ укомплектовані згідно з діючими нормативами і санітарними нормами. Розміщення обладнання та перебування контингенту працівників і слухачів відбувається з дотриманням вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ визнано атестованим з робітничих професій:

Код професії

Назва професії

Ліцензований обсяг

Види підготовки

Термін дії ліцензії

4211

Касир торговельного залу

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

30.03.2020

5220

Продавець непродовольчих товарів

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

31.02.2020

5220

Продавець продовольчих товарів

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

08.07.2017

4222

Адміністратор

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка

08.07.2017

Для кожної професії розроблено навчальні плани і програми відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти та згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик, що передбачають виробниче навчання і практику та адаптовані до конкретних вимог виробництва. Для забезпечення слухачів місцями для виробничого навчання і практики укладаються договори з організаціями, установами і підприємствами, що обладнані сучасним технологічним обладнанням і забезпечені відповідними матеріалами. Угоди укладаються як в місті Івано-Франківську, так і за місцем проживання слухачів.

Враховуючи вимоги часу, робота Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ зорієнтована на організацію і проведення професійно-технічного навчання і підвищення кваліфікації слухачів для забезпечення висококваліфікованими кадрами роботодавців сфери послуг і торгівлі.

1.1.1. Коло повноважень Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ є державним професійно-технічним навчальним закладом першого атестаційного рівня, підпорядковується Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України через Івано-Франківський обласний центр зайнятості.

Роботу навчального закладу регламентує Статут, затверджений Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України та погодженого Міністерством освіти і науки України.

Навчальний заклад здійснює професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації безробітних Івано-Франківської та інших областей України, направлених на навчання на підставі укладених договорів з міськими, районними, міськрайонними та регіональними центрами зайнятості, а також осіб, які навчаються за кошти підприємств, організацій, установ або за власні, з метою їх працевлаштування та забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних робітниках.

Навчання безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ має відповідні матеріально-технічну базу та висококваліфікований викладацький склад для забезпечення якісної професійної освіти.

За 2016 рік навчання проходили 1559 слухачів, з них – 1396 за напрямами, 163 – за професіями; відсоток відрахованих – 0,6; рівень працевлаштування – 97,7 відс.

Пріоритетними напрямками діяльності Центру є:

 • матеріально-технічне оснащення навчально-виробничого процесу;
 • організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • організація професійно-технічної підготовки слухачів у навчальних майстернях та лабораторіях, а також на виробництві та на підприємствах сфери послуг;
 • організація навчально-виробничого процесу із використанням сучасних організаційних форм та методів навчання;
 • удосконалення навчально-виробничої, навчально-методичної, фінансово-господарської діяльності;
 • розробка робочих навчальних планів за професіями та робочих навчальних програм для курсів короткотермінового навчання та їх затвердження в установленому порядку;
 • атестація педагогічних працівників;
 • забезпечення безпечних умов праці слухачів та працівників.

1.1.2. Стратегічна мета Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ організований з метою забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних у порівняно короткі терміни. Таким чином, зростає конкурентоспроможність таких спеціалістів на регіональному ринку праці, та збільшується імовірність їх працевлаштування за фахом, подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.

Педагогічний колектив навчального закладу активно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: слухачами, випускниками, які прагнуть здобути сучасну всебічну освіту, роботодавцями-замовниками робітничих кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентноспроможних робітників з високою мотивацією до праці.

Одними з першочергових завдань Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ є реалізація права населення регіону на здобуття професійно-технічної освіти на рівні сучасних вимог, забезпечення рівного доступу усіх прошарків населення до повноцінної освіти, оновлення матеріально-технічної бази свого закладу, реалізація власної моделі активного використання інформаційних, комунікаційних технологій при здійсненні управлінської діяльності навчальним закладом.

На даний час Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ проводиться навчання за 4 професіями, а саме: 4222 “Адміністратор”, 5220 “Продавець продовольчих товарів”, 5220 «Продавець непродовольчих товарів», 4211 «Касир торговельного залу».

Протягом 2017 року продовжиться співпраця навчального закладу із міськими, районними, міськрайонними, регіональним центрами зайнятості, роботодавцями, державними установами та громадськими організаціями підтримки малого та середнього бізнесу, управлінням професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної політики, навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти, з метою забезпечення загального доступу до професійної освіти безробітним та іншим соціально незахищеним жителям Прикарпаття, надання випускникам навичок, необхідних для успішного працевлаштування в регіоні.

Особливу увагу Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ приділяє наближенню освітніх послуг до місць проживання безробітних, з метою забезпечення доступу до професійного навчання мешканцям віддалених районів та сіл області.

Навчальний заклад прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби місцевих громад у навчанні, а роботодавців – у кваліфікованих робітниках.

1.2. Аналіз регіонального ринку праці

З метою виконання програми зайнятості населення області на період до 2017 року протягом 2016 року реалізовувалися програмні заходи, спрямовані на покращення ситуації на ринку праці та в соціальній сфері.

Підсумки соціально-економічного розвитку області у 2016 році свідчать про те, що, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, за цей період досягнуто окремих позитивних результатів.

В 2016 році відслідковуються позитивні зрушення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції і переорієнтації її постачання до країн Європейського Союзу. З-поміж позитивів у розвитку економічної сфери — створення в області у січні - жовтні 2016 року 9,7 тис. нових робочих місць, що на 1,1 тис. робочих місць більше, ніж за 10 місяців 2015 року.

Позитивні тенденції соціально-економічного розвитку області в 2017 році передбачається розвивати в ході реалізації Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, заходів щорічної програми соціально-економічного та культурного розвитку та регіональних цільових програм.

Започатковані процеси модернізації та технічного переоснащення виробництва, щорічна реалізація більше 30 інноваційно-інвестиційних проектів у промисловому комплексі області та оновлення виробничих потужностей стимулюватимуть зростання обсягів виробництва продукції, створення робочих місць, збільшення надходжень до бюджету та середньомісячної зарплати.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 432-р та від 13.07.2016 № 480-р затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. До цього переліку включено 25 проектів, спрямованих на розвиток соціально-економічної сфери та інфраструктури області, на загальну суму 121,4 млн. грн., кошти на кінець звітного року освоєні в повному обсязі.

Найбільш успішні інвестиційні проекти 2016 року:

 • початок будівництва: заводу з виробництва електрокабельної продукції німецької холдингової компанії «Леоні» у м. Коломия (планується кількість працівників на першому етапі – 700 осіб, а у перспективі - до 7000 осіб); біогазового заводу ТОВ «Даноша» в с. Тустань Галицького району.
 • введення в експлуатацію: заводу з виробництва цементу сухим способом на базі ПАТ «Івано-Франківськцемент», що забезпечило збільшення річного обсягу виробництва цементу на 1 млн. тонн. та створення 300 нових робочих місць; нової лінії з випуску електрокабельної продукції для автомобілів «Оpel» на ДП ВО «Карпати» (створено 2,1 тис. додаткових робочих місць); ІІ черги зернового елеватора у с. Вільхівці Городенківського району; елеваторно-комбікормового комплексу ПАТ «Укрлендфармінг» у м. Рогатин; сонячної електростанції у Снятинському районі.

З метою підтримки підприємницької діяльності на Івано-Франківщині реалізується Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки. В результаті реалізації заходів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва області на 2017-2018 роки передбачається зростання до кінця 2017 року:

 • кількості малих підприємств – юридичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення;
 • чисельності найманих працівників на малих та середніх підприємствах.

За рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році через Регіональний фонд підтримки підприємництва надано фінансово-кредитну підтримку 10 суб’єктам підприємницької діяльності, що забезпечило створення 54 нових робочих місць та збереження 56 робочих місць, обсяг сплачених платежів становить 540,76 тис. гривень.

Проекти реалізовуватимуться у сферах зеленого туризму, переробки сільськогосподарської продукції, послуг СТО та виробництві швейних виробів. За цей же період з районних та міських бюджетів використано 438,9 тис. грн., які спрямовано, в основному, на формування інфраструктури підтримки підприємництва.

За направленням служби зайнятості області в 2016 році працевлаштовано 35,7 тис. осіб, в тому числі 135 осіб - шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Рівень працевлаштування незайнятих громадян склав 55,9 відс.

Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 6,2 тис. осіб з числа безробітних.

Рівень працевлаштування безробітних після профнавчання зріс з 98,5 відс. у 2015 році до 99,1 відс. у 2016 році.

Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації в 2017 році проходитимуть 6,8 тис. осіб.

Передбачається проводити комплекс заходів щодо:

 • розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності окремих категорій громадянам шляхом видачі їм ваучерів для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;
 • підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Ринок праці Івано-Франківщини має ряд суттєвих особливостей, зокрема, переважання сільського населення (58 відсотків за даними перепису населення 2001 року). Значну частку у загальній чисельності безробітних становить сільське населення. Протягом 2016 року чисельність безробітних, які проживають у сільській місцевості, склала 56,8 відс. від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Підтримуючи ініціативу обласної державної адміністрації щодо розвитку кооперативного руху на селі, службою зайнятості області протягом 2016 року проводилась робота щодо активізації мешканців села до підприємницької діяльності та створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Пріоритетними напрямками економіки області і надалі є розвиток туристичної та оздоровчо-відпочинкової галузі, в тому числі сільського зеленого туризму та будівництва.

Службою зайнятості планується здійснювати роботу щодо орієнтації безробітних на відкриття власної справи у сфері сільського зеленого туризму.

В Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та проекті програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік передбачається створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу (в тому числі сільського зеленого туризму). Зокрема, особлива увага приділяється:

 • підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;
 • підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних галузей.

Тому, враховуючи поточну та перспективну потребу в робочій силі нашої області, прогнозна чисельність безробітних, які навчатимуться протягом 2017 року, становитиме 6800 осіб, з них 4671 особа навчатиметься у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, 2126 осіб – в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ.

Однією із ключових проблем економіки є розвиток трудових ресурсів, професійно-кваліфікаційного складу робочої сили і система її професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації підходів і методів їхньої професійної підготовки.

Незважаючи на те, що шляхи пошуку у різних країнах дещо відрізняються, їх загальною метою є максимальна швидка підготовка фахівців, зорієнтованих на конкретні робочі місця. У робітників, і перш за все у молоді, повинна бути сформована кваліфікація, яка б дозволяла успішно конкурувати на ринку праці та задовольняла сучасні вимоги роботодавців. Її параметри сьогодні визначаються такими критеріями:

 • кваліфікація робітників має широкий профіль і відповідає вимогам виробничих процесів конкретних технологій у виробництві та сфері послуг;
 • кваліфікація підвищується у відповідності з розвитком техніки і технології;
 • робітник на реальному робочому місці володіє необхідним комплексом знань у сфері менеджменту, соціальної психології, колективної співпраці тощо;
 • робітник готовий до змін та іновацій.

Формування цих параметрів має розпочинатися в процесі підготовки робітничих кадрів. Зміст навчання повинен базуватися на вимогах роботодавців до сучасних кваліфікацій та розпізнаванні перспективних.

Отже, у сучасних умовах особливо важливе не так власне знання і вміння того, хто навчається, як його здатність кваліфіковано здійснювати певну професійну діяльність, що і стає основним об’єктом оцінювання і свідченням якості навчання.

З цих же позицій починають сприймати й оцінки програм навчання, тобто основним є питання про те, яким чином програма сприяє освоєнню компетенцій, що вимагаються від працівника на ринку праці. Появилась необхідність встановлення взаємозв’язку між компетенцією, навчанням і оцінкою.

Підхід, заснований на компетенціях, допомагає тим, хто навчається, краще зрозуміти, що від них очікується, а роботодавцям – що означає та чи інша кваліфікація.

Ця ситуація вимагає від служби зайнятості активних заходів щодо зменшення розбіжності між попитом та пропозицією робочої сили.

На ринку праці Івано-Франківської області існує стала потреба у продавцях продовольчих та непродовольчих товарів, кухарях, адміністраторах, барменах, касирах торговельного залу, кондитерах, операторах котельні, охоронниках, офіціантах, перукарях, швачках, але служба зайнятості часто не в змозі укомплектувати вакантні робочі місця через відсутність робітників необхідної професії і рівня кваліфікації на обліку в центрах зайнятості та й і на ринку праці в цілому. Такий стан справ є наслідком комплексу факторів, в тому числі, низької мотивації роботи за даними професіями, занепаду системи підготовки кадрів на виробництві, неналежного фінансування підготовки кадрів у закладах профтехосвіти, відсутності можливостей навчання за деякими професіями та відсутність місць для проживання в період навчання.

Отже, мета Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ – це навчання дорослого населення відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку праці, а саме узгодження потреб і інтересів шукача роботи та роботодавця для прискореного працевлаштування особи на підходящу роботу, закріплення на робочому місці за набутою професією або відкриття нею власної справи.

1.3. Маркетинговий аналіз

Вирішальну роль у виживанні і розвитку професійно-технічної освіти відіграє грамотний і професійний підхід до аналізу і формування плану діяльності установи. У Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ особливу увагу приділяють продуманій і активній маркетинговій політиці. Регулярно і систематично проводиться дослідження ринку, плануються і організовуються відповідні рекламні кампанії протягом всього навчального року. Адміністрація навчального закладу вивчає ринок з метою визначення надлишку чи вакансій тих чи інших фахівців. Постійно функціонуючий сайт та соцмережі слугують для просування послуг Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ для широкого кола зацікавлених осіб.

Щорічно навчальний заклад проводить анкетування випускників та роботодавців, з якими співпрацює.

Протягом квітня-червня 2016 року було проведено анкетування випускників, з метою отримання інформації про рівень задоволення освітніми послугами Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, та про рівень відповідності отриманих в навчальному закладі практичних умінь і навичок вимогам роботодавців. В опитуванні прийняли участь 221 слухач.

За результатами опитування 95,5% слухачів задоволені навчанням, 99,5% з працевлаштованих випускників будуть працювати за отриманою професією (напрямом підвищення кваліфікації).

Проаналізувавши загальні результати за 3 роки можна прослідкувати тенденцію росту задоволеності слухачами належного рівня наявних ресурсів та обладнання.

1.4. Навчальний процес

Навчальні програми

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ готує кваліфікованих робітників за 4 професіями.

Робочі навчальні плани та програми розроблено згідно з новими державними стандартами професійно-технічної освіти за професіями або, за їх відсутності, на основі типових навчальних планів та програм професійного навчання. Терміни навчання становлять до 5,3 місяця. Зміст навчального процесу визначається робочими навчальними планами та навчальними програмами з предметів, які в обов’язковому порядку погоджуються з роботодавцями основних ринкоутворюючих підприємств, організацій, методичною радою навчального закладу, затверджуються директором Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ.

Планується наповнення навчальних планів та програм актуальним матеріалом, інформацією, з врахуванням інновацій у науці, техніці, технологіях. Передбачається, що в межах 20 відсотків загального фонду навчального часу постійно будуть вноситися обгрунтовані зміни і доповнення до навчальних планів і програм.

Методичне забезпечення викладання усіх предметів забезпечується за рахунок поповнення бібліотеки методичного кабінету відповідною літературою по організації, плануванню, контролю навчального процесу з використанням сучасних освітніх технологій та інформаційно-комунікаційних технологій і щорічної підписки на педагогічні видання.

Всі програми професійного навчання безробітних будуть відповідати сучасним вимогам роботодавців регіону.

Забезпеченість слухачів підручниками та навчальними посібниками

Робота адміністрації центру професійно-технічної освіти зосереджена на забезпечення майбутніх слухачів підручниками. Планується придбання підручників з предметів для загальнотехнічної та професійно-теоретичної підготовки, які є обов’язковими для всіх професій. Щорічно бібліотека поповнюється новою навчальною літературою. На даний час бібліотечний фонд центру нараховує 527 примірників літератури. Для забезпечення вільного доступу до підручників сформовано електронну бібліотеку, що наповнюється у відповідності до навчальних планів та програм, затверджених у навчальному закладі. Відбувається регулярне поповнення електронної бібліотеки цифровими примірниками.

Надзвичайно важливу роль в навчальному процесі відіграє інформатизація навчального процесу. На даний час в кабінеті інформаційних технологій 15 сучасних комп’ютерів об’єднано в мережу та підключено до Internet. Доступ до мережі Internet для пошуку потрібної інформації забезпечено для всіх слухачів.

Переваги:

 • з будь-якого комп’ютера слухач може користуватися мережею Internet;
 • комплексно-методичне забезпечення з кожного предмета постійно поповнюватиметься новими матеріалами. Програмний матеріал і методичне забезпечення системно змінюється відповідно до потреб ринку праці, постійно поповнюється база електронних підручників. Формується бібліотека електронних носіїв на основі збірників конспектів, лекцій в електронному варіанті, власних напрацювань педпрацівників навчального закладу, кращих робіт слухачів, навчальних програм, методик, творчих робіт.

Принциповим є те, що користування Інтернетом для слухачів є безкоштовним, а це дає їм можливість вільно здійснювати пошук і обробку нової інформації у світовому інформаційному просторі.

Викладацький склад

В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ на 01.01.2017р. працює 7 працівників. У разі збільшення навантаження у професійному навчанні безробітних буде переглядатися штатний розпис. У зв’язку з широким спектром професій та відсутністю штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі щорічно залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Всі педагогічні працівники навчального закладу періодично будуть проходити курси підвищення кваліфікації та проходитимуть стажування.

В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ буде запроваджено проведення комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивності діяльності працівників.

Матеріально-технічна база

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ знаходиться в орендованому приміщенні, загальною площею 309,8 кв.м. В приміщенні обладнано 3 кабінети:

 • Охорони праці;
 • Інформаційних технологій;
 • Кабінет спецпредметів.

Кабінети оснащені сучасними меблями та обладнані наочними засобами навчання, найсучаснішим обладнання, а також новітні технічні засоби навчання – графопроектори, мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. Слухачі навчального центру повністю забезпечені необхідною сировиною та матеріалами, необхідними для якісного засвоєння навчальних програм (згідно з нормами витрат на кожну професію або курс підвищення кваліфікації, затверджених педагогічною радою центру).

Планується поповнення матеріально-технічної бази за рахунок обладнання навчальних приміщень меблями, виробничим обладнанням і товарами довготривалого користування, передплата спеціалізованих періодичних видань і навчальних посібників, придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей.

Всі навчальні приміщення за кількістю, номенклатурою та оснащенням відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам навчальних планів і програм з кожного предмета, професії.

Процедури контролю якості навчального процесу

В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів здійснюватиметься згідно з розробленими для кожної професії „Критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів”.

Поточний контроль передбачає поурочне опитування слухачів, контрольні та самостійні роботи, тематичне тестування тощо. Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми. Вихідний контроль передбачає виконання слухачем кваліфікаційної пробної роботи, державну кваліфікаційну атестацію.

Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначатимуться робочими навчальними планами.

До складу комісії, що буде проводити державну кваліфікаційну атестацію, обов’язково залучатимуться роботодавці. За результатами цієї атестації слухачам буде присвоюватися кваліфікація відповідного рівня.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників у центрі здійснюватиме директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, які вивчатимуть стан і якість виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи із слухачами.

Якість проведення навчальної роботи педагогічним працівником вивчатимуть та визначатимуть директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи та методист із аналізу підсумків проведення контрольних, перевірних робіт у навчальних групах. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядатимуться на засіданні педагогічної ради та враховуватимуться при їхній атестації.

Сильні сторони навчального процесу:

 • короткотермінова професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації;
 • можливість організації навчання за місцем проживання слухачів;
 • доступність сучасної матеріально-технічної бази для навчальних цілей та використання новітніх технічних засобів навчання;
 • можливість організації навчання за індивідуальною формою та модульною системою;
 • залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;
 • гнучкість та конкурентність у підборі викладацького складу;
 • можливість залучення найбільш кваліфікованих позаштатних викладачів;
 • врахування у навчальному процесі особливостей навчання дорослого населення, психолого-педагогічних особливостей навчання безробітних.

Слабкі сторони:

 • нормативна база професійно-технічної освіти не в повному обсязі враховує специфіку роботи навчального закладу служби зайнятості. Крім того, робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп слухачів вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 20%;
 • перехід на нові державні стандарти загрожує значним збільшенням термінів навчання;
 • відсутність методичних рекомендацій щодо застосування державних стандартів для курсової форми навчання;
 • відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за цими напрямками навчання;
 • низький рівень оплати праці позаштатних майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

1.5. Управління навчальним процесом і його організація

Згідно зі штатним розписом станом на 01.01.2017 року у центрі працює 11 працівників. Відповідно до Статуту навчального закладу, Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ очолює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості, шляхом укладання контракту.

Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора навчального закладу.

Діяльністю Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ керує директор, який організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів.

Вищим колегіальним органом навчального центру, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності є педагогічна рада. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального центру. Головою педагогічною ради є директор центру.

Навчальний заклад забезпечує ведення діловодства у визначеному порядку, звітує про результати своєї діяльності, подає у визначені органи та встановлені терміни статистичні та інші дані.

Вищим органом громадського самоврядування навчального центру є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Сильною стороною існуючої управлінської структури Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ є:

 • залучення роботодавців до стратегічного управління центром ПТО ДСЗ;
 • чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу;
 • забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань.

Слабкою стороною можна вважати:

 • відсутність штатної одиниці, відповідальної за виконання маркетингових функцій.

1.6. Фінансовий аналіз

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд) Державною службою зайнятості (Центральний апарат). Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість слухачів і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу.

Зводиться загальний кошторис Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості. Після чого ДСЗ (ЦА) погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансуваннянавчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом "знизу вгору".

Слабкі сторони:

 • складна система конкурсних торгів.

1.7. Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • короткий термін навчання;
 • навчання для слухачів безкоштовне (за рахунок коштів Фонду);
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • мобільність матеріально-технічної бази;
 • наближеність навчання до місця проживання безробітних;
 • робота без перерв на канікули;
 • навчання організовується по мірі набору груп;
 • відсутність вступних іспитів;
 • відсутність психологічних бар’єрів для навчання людей різного, зокрема старшого, віку;
 • повне забезпечення матеріалами, сировиною для навчання;
 • висока якість навчання за рахунок невеликої кількості слухачів у групах;
 • залучення роботодавців до стратегічного управління навчальним закладом та розробки навчальних програм.

 • не всі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідні навики роботи з дорослим населенням;
 • недостатня кількість якісних підручників українською мовою та навчальних посібників за окремими предметами (професіями);
 • відсутність штатної одиниці маркетолога.

Можливості

Загрози

 • достатність людських ресурсів в окремих районах області;
 • широке залучення позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання на місцях;
 • використання новітніх технологій;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 • стабільність фінансування;
 • формування кошторису за принципом "знизу вгору";
 • децентралізація управління освітою.

 • низький рівень народжуваності;
 • високий рівень трудової міграції населення;
 • низька популярність робітничих професій;
 • довготривала процедура ліцензування нових професій;
 • недостатня гнучкість щодо внесення змін до навчальних програм (лише 20%);
 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону;
 • об’єктивна неможливість якісно контролювати навчальний процес окремих груп, які навчаються на базі підприємств у віддалених районах області;
 • складна система конкурсних торгів.

2. Пріоритетні напрямки та цілі розвитку

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративна

система

1.1.Зміцнити навчально-матеріальну базу центру.

1.2. Провести підготовку до ліцензування нових професій.

2. Людські ресурси

2.1.Залучати до навчання позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання, уклавши трудові угоди.

2.2.Провести навчання викладачів з методики навчання дорослих.

3. Навчальні плани

3.1.Удосконалити та систематизувати папки КМЗ за професіями.

4. Викладання

4.1.Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків за всіма професіями.

5. Соціальна і гендерна рівність

5.1.Забезпечити рівні можливості для слухачів різних соціальних та гендерних груп.

3. План виконання завдань

З метою досягнення пріоритетних цілей розвитку та виконання першочергових завдань розроблено заходи, які представлено в наступній таблиці.

Пріоритетні напрями та завдання розвитку Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ в 2017 році

Пріоритетні напрямки

Заходи

Термін виконання

Бюджет грн.

Джерела ресурсів

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

1.Удосконалення діяльності та керівництва професійно-технічними навчальними закладами державної служби зайнятості

Внесення змін до штатного розпису

За потребою

-

-

Директор

Налагодження системи моніторингу діяльності ЦПТО

постійно

-

-

Директор

Ефективна організація внутрішнього контролю

протягом року

-

-

Адміністрація

2.Забезпечення якісного професійного навчання безробітних

Налагодження співпраці з організаціями, підприємствами, установами, науковцями, робота яких спрямована на удосконалення технологій професійно-практичного навчання і розвиток професійних здібностей слухачів

протягом року

-

-

Заступник директора

Впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій

постійно

-

-

Методист

Узгодження із суб’єктами співпраці взаємовигідних умов співпраці. Розробка механізму та реалізація комплексу заходів з організації виробничого навчання, виробничої практики слухачів

протягом року

-

-

Заступник директора

Пристосування і вдосконалення КМЗ для професій та напрямів за якими здійснюється підготовка слухачів

протягом року

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Методист

3.Формування сучасної матеріально-технічної бази ПТНЗ ДСЗ, створення нових ПТНЗ ДСЗ та навчальних відділень діючих ПТНЗ ДСЗ відповідно до регіональних потреб

Обладнання навчальних приміщень меблями

березень-квітень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Придбання виробничого обладнання і товарів довготривалого користування

квітень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Створення відділень Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ у Долинському та Яремчанському районах за погодженням з Івано-Франківським обласним центром зайнятості та Державною службою зайнятості (Центральним апаратом)

вересень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей

лютий-квітень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

4.Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників ПТНЗ ДСЗ

Добір кадрів для викладацької роботи

січень-лютий

-

-

Заступник директора

Затвердження графіку підвищення кваліфікації та стажування викладачів та майстрів виробничого навчання

січень

-

-

Директор

Затвердження графіку атестації викладачів

жовтень

-

-

Директор

Внесення змін в штатний розпис Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, а саме введення нових ставок майстрів виробничого навчання. Затвердження вказаних змін в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості та погодження їх у Державній службі зайнятості (Центральному апараті)

січень

-

-

Директор

Прийом на роботу у Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості відповідно до нового штатного розпису висококваліфікованих педпрацівників

квітень-липень

-

-

Директор

Затвердження єдиної методичної теми, над якою буде працювати колектив навчального закладу

січень

-

-

Методист

Розробка комплексно-кваліфікаційних робіт і комплексно-кваліфікаційних завдань та критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів за 12-ти бальною шкалою

квітень-травень

-

-

Методист, викладачі

Систематизація комплексно-методичного забезпечення в кабінетах, майстернях, лабораторіях з кожної професії (обладнання, пристроїв, матеріалів, інструменту, натуральних зразків, плакатів, підручників, посібників, макетів, муляжів)

квітень-травень

-

-

Методист, викладачі, майстер виробничого навчання

Доукомплектування кабінетів професійно-теоретичної підготовки підручниками, посібниками, довідковою та методичною літературою

квітень-травень

-

-

Методист, викладачі

Інтенсифікація роботи зі створення методичних посібників, методичних рекомендацій, авторських уроків викладачами спецдисциплін

протягом року

-

-

Методист, викладачі

Розробка паспортів майстерень, лабораторій, кабінетів (особливо розділу комплексно-методичного забезпечення тем)

червень

-

-

Методист, викладачі, майстер виробничого навчання

Розробка графіку формування навчальних груп на 2017 рік та затвердження його у Івано-Франківському обласному центрі зайнятості

січень

-

-

Методист

Проведення самоаналізу діяльності центру

вересень-грудень

-

-

Заступник директора