27.08.2014

П'ята річниця з дня створення Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

27 серпня 2014 року минуло 5 років з дня створення Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Пріоритетними завданнями Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ протягом 5-ти років були:

- реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійно-технічної освіти за ліцензованими професіями;

- забезпечення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі шляхом організації професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації безробітних як за ліцензованими уже професіями, так і за професіями, які планується ліцензувати;

- створення сучасної матеріально-технічної та навчально-виробничої бази для професійного навчання дорослого населення;

- організація професійного навчання на високотехнологічному промисловому обладнанні;

- впровадження інноваційних технологій професійного навчання дорослого населення;

- розробка навчально-методичних комплексів за ліцензованими професіями та удосконалення навчально-методичної документації щодо забезпечення навчально-виробничого процесу;

- співпраця з роботодавцями щодо підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;

- організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру з метою підвищення їх професійного рівня, здійснення інноваційної педагогічної діяльності;

- сприяння раціональному використанню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості створено у серпні 2009 року згідно наказу Державного центру зайнятості від 20.01.2009 р. № 4 на виконання постанови правління Фонду № 80 від 19.12.2008р.

На даний час навчальний заклад знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Пасічна, 14 А. У центрі обладнано 3 навчальні кабінети: кабінет-лабораторія інформатики та інформаційних технологій (обладнано 15 робочих місць слухачів та робоче місце викладача), кабінет охорони праці, кабінет спецпредметів. Санітарно-технічні умови кабінетів відповідають вимогам Державних стандартів професійно-технічної освіти.

В 2012 році в ЦПТО ДСЗ придбано контрольно-касове обладнання для облаштування лабораторії для підготовки продавців продовольчих та непродовольчих товарів, касирів торговельного залу.

У кабінеті ІТ-технологій встановлено інтерактивний комплекс, який складається з інтерактивної електронної дошки, проектора та ноутбука, що надає можливість викладачу впроваджувати інноваційні методи навчання та ознайомлювати слухачів із сучасними IT-технологіями.

Для проведення виробничого навчання Центром укладено договори про співпрацю з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання.

Підвищення кваліфікації за КЦП, як правило, здійснюється на базі базових центрів зайнятості або безпосередньо на підприємствах, куди працевлаштовуються безробітні.

Адміністрація Центру спрямовує роботу щодо забезпечення майбутніх слухачів підручниками. На даний час у бібліотеці центру ПТО ДСЗ є в наявності понад 494 примірників літератури за всіма ліцензованими професіями. Постійно здійснюється підписка на періодичні видання: збірники, фахові газети, журнали тощо.

Вибір напрямів професійного навчання безробітних базується на вивченні поточної та перспективної потреби регіону у кваліфікованих працівниках з урахуванням створення нових потужностей підприємств і реконструкцією тих, що вже існують.

Основним напрямом діяльності Центру є виконання замовлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, а також інших категорій населення.

Враховуючи вимоги часу Центр орієнтує свою діяльність на забезпечення високої якості рівня професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери послуг, торгівлі тощо.

Чисельність безробітних осіб, які проходили професійне навчання, збільшується з кожним роком.

Перевагою навчання у Центрі є не лише отримання нової професії, а й можливість підвищити кваліфікацію.

Останні роки Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приділяв особливу увагу наближенню освітніх послуг до місць проживання безробітних, з метою забезпечення доступу до професійного навчання мешканців віддалених районів та сіл області.

З цією метою за місцем проживання безробітних проводилися курси підвищення кваліфікації за напрямами:

• основи малого підприємництва;

• дотримання безпечного ведення робіт на автотранспортних підприємствах;

• основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин в умовах промислового підприємства;.

• особливості вирощування птиці;

• організація роботи зі збуту товарів на підприємствах;

• організація роботи у сфері торгівлі;

• нові форми обслуговування в барах і ресторанах.

Метою Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є навчання дорослого населення відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку праці, а саме, узгодження потреб і інтересів безробітного та роботодавця для прискорення працевлаштування незайнятого населення на підходящу роботу, закріплення на робочому місці за набутою професією чи відкриття безробітним власної справи.

Велика увага в навчальному закладі приділяється якісному добору і розподілу кадрів, бо висока професійна майстерність педагогічних працівників є основою забезпечення якості навчання.

Штатні педагогічні працівники Центру відповідно до затвердженого плану підвищують свою кваліфікацію на базі Київського інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, у відділі післядипломної освіти педагогічних працівників Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти.

У Центрі станом на 01.07.2014р. працює 9 осіб. У зв’язку з широким спектром професій та малою чисельністю штатних педагогів до викладацької діяльності постійно залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

У Центрі постійно проводиться робота над поповненням кадрового резерву педагогічних працівників. Загальна чисельність викладачів з 2010 по 2014роки, які працювали за договорами цивільно-правого характеру, становить 142 особи. Викладачі, які працюють за цивільно-правовими договорами, проходять підвищення кваліфікації за основним місцем роботи. Рівень кваліфікації викладачів відповідав існуючим вимогам для здійснення професійного навчання. Середній вік педпрацівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, складає 39 років.

Стратегічною метою Центру було і залишається забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.

Враховуючи сталу потребу роботодавців у висококваліфікованих робітниках, що підтверджується статистичними даними стосовно кількості вакансій у професійному розрізі, чисельності осіб, які шукали роботу, а також потребу в робітниках тих професій, навчання за якими не здійснюється в навчальних закладах області, сформовано перелік професій, за якими у перспективі передбачається навчання в Центрі, усього визначено 18 робітничих професій для професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації.

Для ліцензування нових професій планується взяти в оренду додаткові площі, а також укласти договори про співпрацю з ринкоутворюючими підприємствами області щодо використання їх бази для проведення лабораторно-практичних занять та проходження виробничого навчання і практики. В перспективі Центр заплановано зробити багатопрофільним.